پنجشنبه 12 خرداد 1390 08:39 ق.ظ نظرات ()
از مقاله های فصلنامه نگین ایران مربوط به مبحث زرهی در دوران جنگ دو تاش باقی مانده است. اولی درباره تاکتیکهای زرهی در طول جنگ است که چکیده دکترای دکتر حسین اردستانی است و دومی هم تعدادی از اسناد سپاه درباره شکلگیری واحد زرهی در این نهاد در زمان جنگ که از رده بندی محرمانه خارج شده اند و در دسترس عموم قرارگرفته اند.
هر دو مقاله کاملا گویا هستند و نیاز به توضیح و تفسیر ندارند.
رضاکیانی موحد