پنجشنبه 10 تیر 1395 06:10 ق.ظ نظرات ()


الف- مقدمه

نوشته ی زیر درباره ی تاکتیکهای زرهی بکارگرفته شده توسط آلمانها در تونس توسط فرمانده ی یکی از گردانهای پیاده نظام ارتش ایالات متحده گردآوری شده است. آنها در برابر حملات مختلط تانکها و پیاده نظام آلمان مصاف دادند و از آن کشاکش درسهایی گرفتند که توسط سربازان ما بکاربرده شدند. به هرحال نباید نتیجه گرفت که روشهای آلمان یا آمریکا که در اینجا توضیح داده شده اند استاندارد می باشند. این روشها برای رویارویی با وضعیتهای خاص تطبیق داده شده اند. مانند همیشه، عوامل محلی و تصمیمات فرماندهان باید در محاسبات وارد شوند.

ب- عملیات اول

در یک موقعیت ما از بخشی از صحرا دفاع می کردیم و جناح چپ ما به یک رودخانه و جناح راست ما به یک کوه می رسید.

آلمانها پس از چند روز قطع آتش توپخانه، به شرقی ترین قسمت خط دفاعی ما توسط امواج پشت سر هم پیاده نظام حمله کردند. هنگامی که این حمله به موفقیت نرسید آنها از بمب افکنها شیرجه رو استفاده کردند و تپه ی دوم را ،که مانع حمله آنها شده بود، با هواپیما به مسلسل بستند. این حملات شکافی در خطوط ما ایجاد نکرد پس آنها با تانک هایشان حمله کردند.

12 دستگاه تانک بین جناح چپ ما و رودخانه حمله کردند و 6 دستگاه به سوی خمیدگی خط ما روی آوردند و 20 دستگاه دیگر به سمت جناح راست ،بین جناح راست گروهان سوم و کوه، حمله کردند.

گروهی که شامل 20 دستگاه تانک بود به یک گروه 12 تایی ،که به سمت جلو حرکت می کرد، و یک گروه 8 تایی که در اطراف گروهان سوم کار می کردند تقسیم شده بود. حرکت تانکها بسیار کند و محتاطانه بود.


من باور دارم که 12 تانکی که در جناح چپ ما و رودخانه حمله می کردند در بعضی موارد موفق به خط شکنی شدند. در ابتدای همان روز، هنگامی که عناصری از گروهان دوم برای بازگشت به قسمتی از مواضع گروهان اول ضدحمله کردند، این فرصت را پیداکردند به یک خرمن شلیک کنند و یک پانزر-6 را از آن بیرون بکشند. این تانک کاملا پشت مواضع گروهان یکم بود. در واقع، گروه 12 تایی زیاد آسیب ندید، به هرحال، آنها جناح ما را تهدید کردند و بعدتر سبب شدند تا ما گروهانهای یکم و دوم را عقب بکشیم.

6 دستگاه تانکی که به خمیدگی خطوط ما حمله کردند ظاهرا به خطوط ما نرسیدند. ظاهرا مأموریت بیشتر یک حمله ی انحرافی بود تا توجه ما را به خود جلب کنند. به هرحال، این تانکها ممکن است هنگامی که ما با توپهای هجومی 75 میلیمتری خود به سویشان آتش گشودیم از حرکت به سمت مواضع ما خودداری کردند.

20 دستگاه تانکی که به جناح راست ما نزدیک می شدند بعدتر به دو گروه 8 و 12 تایی تقسیم شدند و با سرعت بالا حرکت کردند تا به چند مایلی مواضع ما رسیدند. 12 دستگاه تانکی که به جناح راست ما نزدیک شدند با احتیاط به 1000 یاردی مواضع ما رسیدند و سپس روبروی ما صف کشیدند. توپخانه ی ما به سمت آنها آتش کرد و سپس یک دوئل توپخانه شروع شد. (این تانکها، همانطور که بعدتر ثابت شد، کوشش می کردند تا تانکهای ما را طعمه ی آتش جناحی توپهای ضدتانک 88 میلیمتری که استتار شده بودند بکنند.) توپهای ضدتانک 37 میلیمتری  و یک دستگاه توپ هجومی ما به سوی تانکهای آلمانی آتش کردند و آنها نیز به سمت ما آتش گشودند. آنها هیچ تلاش برای پیشروی بیشتر به سمت مواضع ما نکردند. آنها یک پناهگاه داشتند اما بیشتر تانکها کاملا در فضای باز بودند. 8 دستگاه تانک به صورتی هوشمندانه از میان پستی و بلندی ها به سمت جناح چپ گروهان سوم پیشروی کردند تا اینکه نهایتا به داخل مواضع ما نفوذ کردند و مواضع توپخانه و پیاده نظام ما را تصرف کردند و گروهان سوم را مجبور به عقب نشینی کردند. این 8 دستگاه تانک دشمن زمین را اشغال کردند اما نتوانستند به تعاقب پیاده نظام دست بزنند. در عملیاتی چنین دور تقریبا 6 دستگاه تانک آلمانی از بین رفتند.

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/empl_tank_with_inf_figure1.jpg

تصویر-1

در این زمان تانکهای متوسط و سبک ما برای نجات ما از دو طرف کوهی که در جناح راست ما بود وارد صحنه شدند و فورا به 10 دستگاه تانک باقی مانده از 12 تانکی که در 1000 یاردی مواضع جناح راست ما متوقف شده بودند حمله کردند(تصویر2). این تانکها نزدیک بهم هم در یک خط جمع شدند و روبروی تانکهای ما قرار گرفتند. تانکهای آلمانی به سرعت 1000 یارد عقب کشیدند و در یک موضع دفاعی قرار گرفتند. با پیشروی تانکهای ما آنها تحت گلوله باران توپهای 88 میلیمتری پنهان شده در سمت راست تانکهای آلمانی قرارگرفتند. بر اساس اطلاعات من در حدود 6 دستگاه تانک متوسط و 2 دستگاه تانک سبک ما از دست رفتند بدون اینکه تلفاتی به تانکهای آلمانی وارد شود. تانکهای آلمانی در پناهگاهشان قرارگرفتند و تنها چندباری شلیک کردند. نبرد در شبانگاه به انتها رسید و تانکهای ما عقب نشینی کردند.


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/empl_tank_with_inf_figure2.jpg

باقیمانده ی 8 دستگاه تانک که موضاع توپخانه ی ما و گروهان سوم را تصرف کرده بودند در موضع خود باقی ماندند و با چند شلیک نقش کمی در نبرد بازی کردند.

*         *         *         *         *         *

در این عملیات (تصویر1) دشمن به همراه پیاده نظام حمله کرد و موفق شد تا تعدادی از پیاده نظامش را در مواضع گروهان یکم نفوذ دهد. در قسمت عقبی این مواضع گروهان یکم چند دستگاه خودروی نیمه شنی داشت. آنها فورا برای اجرای یک ضدحمله استفاده شدند: مسلسلهای کالیبر 0.3 نصب شده بر روی آنها آتش تهیه اجرا کرد و خودروی نیمه شنی برای زدن به میان پیاده نظام دشمن و مواضع مسلسل آنها بکاربرده شد. استفاده از این خودورهای نیمه شنی در ضدحمله برای بازپسگیری یک موضع کاملا مؤثر بود.