پنجشنبه 6 آبان 1395 09:48 ق.ظ نظرات ()

قسمت اول

11th Panzer Division logo 2.svg

نشانه ی مشخصه ی لشکر یازدهم زرهی

درخواست بالک مورد قبول واقع شد و او با درجه ی سرهنگی به فرماندهی لشکر یازدهم زرهی رسید. هنگامی که او به روسیه رسید وضعیت واحدش ملال انگیز بود. روحیه ی افراد به حداقل رسیده بود. تقریبا تمامی فرماندهان هنگها و گردانها در مرخصی استعلاجی به سرمی بردند. پس از ماه ها نبرد دائم تنها چند واحد دست نخورده باقی مانده بود. بالک باید در حین مبارزه لشکرش را سروسامان هم می داد. در عرض یک ماه لشکر یازدهم زرهی روی پای خود ایستاده بود اما تعداد خودروها و تانکهایش هنوز به 40% استعداد نامی نرسیده بود.

در طی یکی از اولین روزها بالک اعصاب آهنینش را در جبهه نشان داد. او و آجودانش ،سرگرد فن وبسکی، در خط مقدم زیر آتش توپخانه ی روسها قرار گرفتند. وقتی که داشت با بالک حرف می زد ترکشی به جمجمه اش خورد و بر زمین افتاد. چند روز بعد بالک و افسر عملیاتی اش داشتند یک نقشه را بررسی می کردند که یک هواپیمای روسی آنها را به مسلسل بست و چند گلوله به نقشه ای که بینشان بود اصابت کرد.

زنجیره ی فرماندهی آلمانها در طی جنگ جهانی دوم ،برخلاف آمریکایی ها، بیشتر از آنکه بر دستورات کتبی تکیه کند بر دستورات شفاهی تکیه داشت. بالک این قاعده را از حد گذارانده بود و هر گونه دستور کتبی را ممنوع کرده بود. در طی یکی از اولین عملیاتهای لشکر یازدهم در خاطراتش می نویسد:

" من دستور کتبی نداده ام اما به کمک وارگیم و بررسی میدانی فرماندهانم را توجیه کرده ام. مزیت [روش من] در این است که تمامی بدفهمی ها از بین می روند و هر عدم توجیهی از ابتدا رفع می شود. متاسفانه، رئیس ستاد لایقم ،سرگرد فن کییِنتز، هر چیزی را می نویسد و به واحدها می فرستد. او مدارک را جمع و آرشیو می کند. من فقط گفتم: ببین با [این روش] چه بدست آورده ای؟ ما نقشه مان را عوض نکردیم و با هم در هماهنگی کامل کارکردیم اما دیگر فرمان کتبی صادر نکردیم."

در انتهای نوامبر 1942 وضعیت آلمان در  روسیه وخیم شد. آلمانها ،و متحدین ایتالیایی، رمانیایی و اتریشی شان، بیدهای لرزانی بودند مخصوصا وقتی که هوا در روسیه سردشد. در 19 نوامبر روسها عملیات اورانوس را شروع کردند: ارتش پنجم زرهی از شمال رود دن گذشت و زانوی آن را جدا کرد و به سمت ساحل شمالی رود چیر و ساحل شمالی رود دن در بالای رود چیر رسید. ارتش 75ام روسیه از سمت جنوب استالینگراد حرکت کرد و در رود دن با ارتش پنجم زرهی دست به دست داد و راه فرار ارتش ششم آلمان را بستند.


pzdiv-11-panzer4-yu

تصویری از تانکهای لشکر یازدهم زرهی در جبهه شرق

در شب اول دسامبر به لشکر یازدهم زرهی خبرداده شد که از روسلاول به سمت جنوب حرکت کند تا شکاف بوجود آمده در ارتش سوم رومانی را پرکند. هنگامی که تانکهای لشکر را سوار قطار می کردند بالک و فون کیینتز راه افتادند تا وضعیت را از نزدیک مطالعه کنند. وضعیتی که با آن روبرو شدند وخیم تر از آن بود که انتظارش را داشتند. در طول 37 مایل ،جایی که رود چیز قبل از چرخش به سمت و رسیدن به رود دن شرق شمالی-جنوبی بود، خطوط دفاعی رومانی ها سست و ناپایدار بود و برای پشتیبانی تنها یک قبضه توپ 150 میلیمتری در اختیار داشت. سپاه 48ام زرهی ،تحت فرمان ژنرال اتو فن نوبلسدورف، حتی وضعیت بدتر داشت و سعی می کرد زانوی رود چیر و خمیدگی رود دن ،که اکنون در اختیار روسها بودند، را  نگه دارند. جناح راست آلمانها را لشکر بیش از حد گسترده شده ی 336ام پیاده حفظ کرده بود. جناح راست هم توسط لشکر بی ارزش هفتم نیروی هوایی ،که از خدمه ی هواپیماها که تسلیحاتی خوبی ولی آموزشی اندک داشتند، حفاظت می شد.

بالک و نیروی طلایه دارش در روز ششم دسامبر وارد منطقه شدند. مأموریت اولیه ی لشکر یازدهم زرهی این بود که در پیشروی سپاه 48ام زرهی به سمت استالینگراد نقش نیروی ذخیره را بازی کند. اما در روز بعد عناصر پیشتاز لشکر پنجم زرهی روسها از رود چیر در چند نقطه عبور کردند و به صورت عمیقی جناح چپ لشکر 336ام پیاده را دور زدند.

هنگامی که حمله ی روسها شروع شد بالک و فرماندهان کلیدی اش در حال شناسایی عوارض منطقه برای پیشروی بودند. تنها هنگ پانزدهم زرهی از لشکر وی در موقعیت مستقر شده بود. هنگهای 110ام و 110ام زرهی-نارنجک انداز لشکر یازدهم زرهی هنوز با قطار در میلرووو بودند و تا انتهای آن روز به میدان نبرد نمی رسیدند. در حدود ساعت 9 صبح هفتم دسامبر سپاه 48ام زرهی به سنگر فرماندهی لشکر یازدهم زرهی فرمان داد که هنگ پانزدهم زرهی را آماده ی یک ضدحمله کند. در نبود فرمانده هنگ اعضای ستاد هنگ دستور را منتقل کردند. هنگ پانزدهم زرهی نیم ساعت بعد در راه بود.


قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم