یکشنبه 24 آذر 1398 06:42 ق.ظ نظرات ()
این قانون آهنین تاریخ است که هر سلسله مراتب خیالی ریشه های موهوم خود را انکار می کند وداعیه ی طبیعی بودن و اجتناب ناپذیر بودن دارد.
یووال نوح هراری لعنة الله علیه