پنجشنبه 19 بهمن 1391 07:11 ق.ظ نظرات ()
و باز چند عکس دیگر
http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/Ax104.JPG

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/Ax46.jpg

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/Ax51.jpg

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/Ax52.jpg

و البته تسخیر سفارت آمریکا نه در 13 آبان 58 بلکه در 25 بهمن   57 توسط چریکهای فدایی خلق

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/Re72.jpg

و فیلمی از درگیریهای ارتش و مردم در خیابان
[http://www.aparat.com/v/U0cyr] یکی از عزیزان کامنت گذاشته اند که لینک سرودها کار نمی کند. با تشکر همه را اصلاح کردیم و البته یک سرود دیگر.