دوشنبه 22 مهر 1392 10:44 ب.ظ نظرات ()


File:Bundesarchiv Bild 146-1978-Anh.024-03, Peenemünde, Dornberger, Olbricht, Leeb, v. Braun.jpg

ورنر فون براون در کنار سران رایش سوم

در سال 1943 ،و با افول ستاره ی بخت رایش سوم، مقامات آلمان نازی شروع کردند تا تمام دانشمندان و متخصصان خود را از واحدهای رزمی جمع آوری کرده تا آنها را در صنایع نظامی و آزمایشگاه های تحقیقاتی سازماندهی کنند. در نتیجه، فهرستی از افراد نخبه تهیه شد تا پس از بررسی وفاداری شان به پیشوا از واحدهای نظامی ترخیص شوند. این فهرست توسط رئیس انجمن تحقیقات نظامی ،ورنر اوزنبرگ، تهیه شد و به همین دلیل فهرست اوزنبرگ نام گرفت.

در سال 1945 فهرست اوزنبرگ به صورت اتفاقی در کاسه ی یک مستراح پیدا شد و در نهایت به دست سرگرد رابرت استیور ،فرمانده ی تحقیقات جت در نیروی زمینی ارتش آمریکا مستقر در لندن، رسید. استیور فهرست اوزنبرگ را برای تهیه ی یک فهرست از دانشمندان آلمانی که آمریکایی ها باید آنها را قبل از روسها ،و دیگر متفقین، بیابند و به آمریکا منتقل کنند استفاده کرد. در صدر این فهرست نام بزرگترین طراح موشکی دنیا می درخشید:ورنر فون بروان.

در روز 22 می 1945 استیور با پنتاگون تماس گرفت و قرار شد تا خارج کردن دانشمندان آلمانی به همراه خانواده هایشان در صدر اولویت های ارتش قرار بگیرد. همزمان با استیور دکتر هربرت واگنر از نیروی دریایی آمریکا نیز به دنبال جذب دانشمندان آلمانی بود. بسیاری از دانشمندان آلمانی و متخصصان این کشور در حوزه های تسلیحاتی، موشکی، هسته ای، شیمی و... در اردوگاهی در ایالت باواریا جمع شدند تا از آنجا به بریتانیا و سپس آمریکا منتقل شوند. در این مرحله بود که ستادمشترک ارتش آمریکا رسما این عملیات را گیره ی کاغذ نام نهاد. در سپتامبر 1945 اولین گروه از این افراد ،7 نفر متخصص موشکی شامل شخص فون براون، وارد آمریکا شدند. مغزهای متخصصین و دانشمندان آلمانی بزرگترین غنیمت جنگی بود که پس از پایان جنگ به متفقین رسید.

رضاکیانی موحد

منبع

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip