پنجشنبه 28 آبان 1394 07:03 ب.ظ نظرات ()
یکی از دوستان خواننده از ما خواسته اند که منبع خود را درباره ی اینکه رومیها 3 بار تیسفون را فتح کرده اند معرفی کنید. خوب این هم منبع ما:
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman%E2%80%93Persian_Wars
اگر به جملات پایین که از منبع فوق برداشته شده اند، دقت کنید می بینید که رومی ها چند بار تیسفون را از دست شاهان ایران درآورده اند و بارها تا دروازه های این شهر پیشروی کرده اند.

The Emperor Trajan invaded Armenia and Mesopotamia during 114 and 115 and annexed them as Roman provinces. He captured the Parthian capital, Ctesiphon, before sailing downriver to the Persian Gulf

The following year Avidius Cassius invaded Mesopotamia, winning battles at Dura-Europos and Seleucia and sacking Ctesiphon in 165

In 195–197, a Roman offensive under the Emperor Septimius Severus led to Rome's acquisition of northern Mesopotamia as far as the areas around Nisibis, Singara and the 2nd sacking of Ctesiphon

Roman Emperor Gordian III advanced down the Euphrates but was repelled near Ctesiphon at the Battle of Misiche in 244The Emperor Carus launched a successful invasion of Persia in 283, sacking the Sassanid capital Ctesiphon for the third time

his provoked a major offensive in 363 by the Roman Emperor Julian, who advanced down the Euphrates to Ctesiphon.[32] Julian won the Battle of Ctesiphon but was unable to take the Persian capital and retreated along the Tigris

Continuing south along the Tigris, he sacked Khosrau's great palace at Dastagird and was only prevented from attacking Ctesiphon by the destruction of the bridges on the Nahrawan Canal