جنگها و تاریخ Wars & History رضا کیانی موحد - محمدحسین پاز http://wars-and-history.mihanblog.com 2018-11-13T19:11:29+01:00 text/html 2018-11-13T15:14:48+01:00 wars-and-history.mihanblog.com ما می توانیم http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1894 <p class="summary" itemprop="description"><b><font color="#ff0000" face="times new roman, times, serif" size="4">رییس پژوهشگاه هوافضا با اشاره به ناکامی پروژه ساخت هواپیمای ایران ۱۴۰ در کشور گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حال حاضر ساخت هواپیماهای ۸ تا ۱۹ نفره در دستور کار قرار دارد.</font></b></p><p class="summary" itemprop="description"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="https://www.isna.ir/news/97082210513/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%db%b1%db%b4%db%b0-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%db%b8-%d8%aa%d8%a7-%db%b1%db%b9" target="_blank" title=""></a><a href="https://www.isna.ir/news/97082210513/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%db%b1%db%b4%db%b0-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%db%b8-%d8%aa%d8%a7-%db%b1%db%b9" target="_blank" title=""><b><font color="#ff0000"> </font></b></a></font></p><p class="summary" itemprop="description"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="https://www.isna.ir/news/97082210513/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%db%b1%db%b4%db%b0-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%db%b8-%d8%aa%d8%a7-%db%b1%db%b9" target="_blank" title=""></a></font></p><div itemprop="articleBody" class="item-text"><p dir="RTL"><b><font color="#ff0000" face="times new roman, times, serif" size="4">دکتر امی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی در بخش هوایی افزود:</font></b><a href="https://www.isna.ir/news/97082210513/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%db%b1%db%b4%db%b0-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%db%b8-%d8%aa%d8%a7-%db%b1%db%b9" target="_blank" title=""><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#3366ff">&nbsp;در سند پیش بینی شده است که تا سال ۱۴۰۴ هواپیمای پهن پیکر مسافری ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفره را طراحی کنیم که این طرح در دستور کار قرار دارد.</font></a></p><p dir="RTL"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4">خوب شد که نمردیم و معنی هواپیمای پهن پیکر رو هم فهمیدیم.... شده حکایت اون جنگنده ی 5-6 تنی بدون رادار که از روی یک جنگنده ی دهه 50 آمریکا کپی کردیم و بعد گفتیم هماورد اف-18 هستش.... حتما این هم رقیب ارباس 340 هستش.... هر هر هر</font></b></p></div> text/html 2018-11-11T18:38:57+01:00 wars-and-history.mihanblog.com جنگ، مادر اختراع http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1893 <a href="http://www.bbc.com/persian/world/2014/08/140817_an_ww1_inventions" target="_blank" title=""><font color="#ff0000">اینجا</font></a>&nbsp;را بخوانید. text/html 2018-11-11T15:39:30+01:00 wars-and-history.mihanblog.com کلامات قصار http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1892 <strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);">دشمنان خود را دوست داشته باش. دیوانه شان میکند!- لی.دی ایست</span></strong> text/html 2018-11-03T05:30:00+01:00 wars-and-history.mihanblog.com جت بمب افکن دوربرد آرادو E555 http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1890 <div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="justify"><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8341619776/Arado_AR_E_555.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8341619776/Arado_AR_E_555.jpg" alt="" width="468" vspace="0" hspace="0" height="280" border="0" align="bottom"></a></div><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">در سال 1942، وزارت هوانوردی رایش، از شرکتهای هواپیماسازی آلمان در خواست کرد تا ابتکار عمل را برای به دست آوردن یک بمب افکن دوربرد ارائه دهند. درخواست برای طراحی یک بمب افکن دوربرد که بتواند از آلمان تا قاره آمریکا پرواز کند در اوایل جنگ و خیلی پیش از ورود آمریکا به جنگ داده شده بود. شرکت هواپیماسازی آرادو در اواخر سال 1943 شروع به طراحی جت بمب افکن بال پرواز به صورت مستقل نمود. تا پیش از آن دیگر شرکتهای هواپیماسازی همچون هاینکل،مسراشمیت،فوک ولف و یونکرس تنها بر روی طرحهای بمب افکنهای قاره پیمای موتور پیستونی که در مراحل مختلف طراحی و یا آزمایش نمونه های اولیه قرار داشتند قبل از درخواست جدید وزارت هوانوردی کار کرده بودند. آرادو همچنین یک نمونه ی کوچک برد کوتاه جت به نام AR-234 را نیز توسعه داد که در ژوئن 1943 نخستین پرواز خود را انجام داد.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">در اوایل 1944 از آرادو خواسته شد تا مطالعات طراحی برای یک بمب افکن جت دوربرد را تدوین و گردآوری کند. آرادو E555 ، به عنوان یک طرح در انواع مختلف در اواخر ژوئن 1943 توسعه پیدا کرد. E555 یک جت بمب افکن سریع،دوربرد و با قابلیت حمل 4 تن (4000 کیلوگرم) بمب بود که احتمالا E555 I&nbsp; برجسته ترین نوع در میان بقیه بود. 6 موتور جت مدل<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span> </span></span><span style="background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">BMW 018</span><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(239, 241, 243); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">،</span></span></font><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(239, 241, 243); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></font><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"> </span><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#1D2129; background:white" lang="AR-SA">طراحی بال پرنده ی زاویه ای با توپ-برجکهای دفاعی کنترل از راه دور. مدل سه موتوره ی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#1D2129;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> VI </span><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; color:#1D2129;background:white" lang="AR-SA">طولانی ترین طول بال را به اندازه ی 28.4 متر دارا بود که می توانست با مخازن سوخت پر و اضافی 7500 کیلومتر پرواز کند.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"></span> <span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span> <font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(239, 241, 243); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></font><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(239, 241, 243); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"></span></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%">&nbsp;</span></p> <font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(239, 241, 243); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></span></span></font></div> text/html 2018-11-01T07:20:12+01:00 wars-and-history.mihanblog.com کوبل واگن، جیپ آلمانها http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1245 <p style="text-align: left;"><br></p><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span title="The Volkswagen Kübelwagen (“bucket car”) was a light military vehicle designed by Ferdinand Porsche and built by Volkswagen during World War II for use by the German military (both Wehrmacht and Waffen-SS).">کوبل&nbsp; واگن Kübelwagen&nbsp; یک خودروی نظامی سبک بود که توسط فردیناند پورشه طراحی و&nbsp; در کارخانه فولکس واگن ساخته شد تا در طول جنگ جهانی دوم توسط ارتش آلمان (ورماخت و اس اس) استفاده شود. </span><span title="Based heavily on the Volkswagen Beetle, it was prototyped as the Type 62, but eventually became known internally as the Type 82. ">این خودرو بر اساس فولکس واگن بیتل ساخته شد و نمونه ی اولیه ی آن تایپ-62 نام گرفت، اما در نهایت در ارتش با عنوان تایپ-82 معروف شد.<br><br></span></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">کوبل&nbsp; واگن</span><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span title="Kübelwagen is an abbreviation of Kübelsitzwagen, meaning “bucket-seat car” because all German light military vehicles that had no doors were fitted with bucket seats to prevent passengers from falling out.">&nbsp;مخفف Kübelsitzwagen، به معنی "ماشین سطلی دونفره" است چرا که همه خودروهای&nbsp; نظامی سبک آلمان که در نداشتند برای جلوگیری از پرت شدن مسافران به بیرون دارای صندلی های گود بودند. </span><span title="The first VW test vehicles had no doors and were therefore fitted with bucket seats, so acquiring the name VW Kübelsitzwagen that was later shortened to Kübelwagen.">اولین نمونه ی آزمایشی کوبل واگن بدون در بود و لذا بر روی آن صندلی های گود نصب شده بود، در نتیجه به نام&nbsp; Kübelsitzwagen معروف شد که بعدها به صورت Kübelwagen کوتاه شد. علاوه بر فولکس کارخانجات&nbsp;</span><span title="Mercedes, Opel and Tatra also built Kübel(sitz)wagens. ">مرسدس، اوپل و تترا شرکتهایی بودند که در طول جنگ این خودرو را می ساختند.<br></span></font><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span title="the Allies. ">این خودرو برای آلمانها همان نقشی را داشت که جیپ برای متفقین.<br><br></span><span title=".">.</span></font></span><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img class="alignnone size-large wp-image-70416" src="https://www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/2015/01/Bundesarchiv_Bild_101I-301-1960-21_Nordfrankreich_Soldaten_mit_VW-K%C3%BCbelwagen-640x429.jpg" alt="Nordfrankreich, Soldaten mit VW-Kübelwagen" height="409" width="610"></font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4">شمال فرانسه 21 ژوئن 1944</font></p><p><br></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="http://www.warhistoryonline.com/war-articles/kubelwagen-war-20-wartime-images-german-jeep.html/attachment/bundesarchiv_n_1603_bild-192_sizilien_reifenpanne_mit_vw-kubelwagen" rel="attachment wp-att-70415"><img class="alignnone size-large wp-image-70415" src="https://www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/2015/01/Bundesarchiv_N_1603_Bild-192_Sizilien_Reifenpanne_mit_VW-K%C3%BCbelwagen-640x395.jpg" alt="Bundesarchiv_N_1603_Bild-192,_Sizilien,_Reifenpanne_mit_VW-Kübelwagen" height="376" width="610"></a></font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><em>سیسیل 1943تعویض چرخ. موتور ازدرون دریچه ی عقبی ماشین دیده می شود.</em></font></p><p><br></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="http://www.warhistoryonline.com/war-articles/kubelwagen-war-20-wartime-images-german-jeep.html/attachment/jugoslawien-kubelwagen-zerstorte-brucke" rel="attachment wp-att-70417"><img class="alignnone size-large wp-image-70417" src="https://www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/2015/01/Bundesarchiv_Bild_101I-049-1553-03_Jugoslawien_K%C3%BCbelwagen_zerst%C3%B6rte_Br%C3%BCcke-429x640.jpg" alt="Jugoslawien, Kübelwagen, zerstörte Brücke" height="640" width="429"></a></font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4">یوگسلاوی سپتامبر 1943 عبوراز پل راه آهن تخریب شده</font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="http://www.warhistoryonline.com/war-articles/kubelwagen-war-20-wartime-images-german-jeep.html/attachment/russland-vw-kubelwagen" rel="attachment wp-att-70418"><img class="alignnone size-large wp-image-70418" src="https://www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/2015/01/Bundesarchiv_Bild_101III-Cantzler-045-05A_Russland_VW-_K%C3%BCbelwagen-459x640.jpg" alt="Russland, VW- Kübelwagen" height="640" width="459"></a></font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><em>روسیه 21 ژوئن 1943 علامت یکی از لشکرهای اس اس بر روی گلگیر جلو دیده می شود</em></font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="http://www.warhistoryonline.com/war-articles/kubelwagen-war-20-wartime-images-german-jeep.html/attachment/tobruk-soldaten-in-vw-k%c2%b8belwagen" rel="attachment wp-att-70419"><img class="alignnone size-large wp-image-70419" src="https://www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/2015/01/Bundesarchiv_Bild_101I-786-0305-19_Tobruk_Soldaten_in_VW-K%C3%BCbelwagen-640x366.jpg" alt="Tobruk, Soldaten in VW-K¸belwagen" height="349" width="610"></a></font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4">شمال آفریقا طبرق، آگوست 1942</font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="http://www.warhistoryonline.com/war-articles/kubelwagen-war-20-wartime-images-german-jeep.html/attachment/walter-model-im-kubelwagen" rel="attachment wp-att-70420"><img class="alignnone size-large wp-image-70420" src="https://www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/2015/01/Bundesarchiv_Bild_183-1992-0617-506_Walter_Model_im_K%C3%BCbelwagen-640x431.jpg" alt="Walter Model im Kübelwagen" height="411" width="610"></a></font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4">آلمان 16اکتبر 1944 فیلدمارشال مودل در حال بازدید از مرکز فرماندهی لشکر 246 در نزدیک آخن.</font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="http://www.warhistoryonline.com/war-articles/kubelwagen-war-20-wartime-images-german-jeep.html/attachment/bundesarchiv_bild_101i-022-2926-07_russland_unternehmen_-zitadelle-_vw_kubelwagen" rel="attachment wp-att-70421"><img class="alignnone size-large wp-image-70421" src="https://www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/2015/01/Bundesarchiv_Bild_101I-022-2926-07_Russland_Unternehmen_-Zitadelle-_VW_K%C3%BCbelwagen-640x410.jpg" alt="Bundesarchiv_Bild_101I-022-2926-07,_Russland,_Unternehmen_-Zitadelle-,_VW_Kübelwagen" height="391" width="610"></a></font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4">روسیه 21 آگوست 1943</font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="http://www.warhistoryonline.com/war-articles/kubelwagen-war-20-wartime-images-german-jeep.html/attachment/nordfrankreich-soldaten-mit-vw-kubelwagen-2" rel="attachment wp-att-70422"><img class="alignnone size-large wp-image-70422" src="https://www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/2015/01/Bundesarchiv_Bild_101I-301-1960-24_Nordfrankreich_Soldaten_mit_VW-K%C3%BCbelwagen-640x429.jpg" alt="Nordfrankreich, Soldaten mit VW-Kübelwagen" height="409" width="610"></a></font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4">شمال فرانسه 21 ژوئن 1944</font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="http://www.warhistoryonline.com/war-articles/kubelwagen-war-20-wartime-images-german-jeep.html/attachment/bundesarchiv_bild_101i-784-0228-29a_nordafrika_vw_kubelwagen" rel="attachment wp-att-70423"><img class="alignnone size-large wp-image-70423" src="https://www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/2015/01/Bundesarchiv_Bild_101I-784-0228-29A_Nordafrika_VW_K%C3%BCbelwagen-640x408.jpg" alt="Bundesarchiv_Bild_101I-784-0228-29A,_Nordafrika,_VW_Kübelwagen" height="389" width="610"></a></font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4">شمال آفریقا 1942</font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="http://www.warhistoryonline.com/war-articles/kubelwagen-war-20-wartime-images-german-jeep.html/attachment/nordafrika-hans-joachim-marseille-neben-vw-k%c2%b8belwagen" rel="attachment wp-att-70425"><img class="alignnone size-large wp-image-70425" src="https://www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/2015/01/Bundesarchiv_Bild_101I-421-2075-24_Nordafrika_Hans-Joachim_Marseille_neben_VW-K%C3%BCbelwagen-640x402.jpg" alt="Nordafrika, Hans-Joachim Marseille neben VW-K¸belwagen" height="383" width="610"></a></font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4">شمال آفریقا 1942 دو افسر آلمانی در کنار کوبل واگن هانس خواکیم مرسیه خلبان آس ورماخت در شمال آفریقا</font></p><p><br></p><br> text/html 2018-10-31T05:07:05+01:00 wars-and-history.mihanblog.com دیدگاه مقام معظم رهبری درباره ی تخت جمشید و طاغوت هخامنشی http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1889 <font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="https://www.aparat.com/v/Qj8TI/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%88_%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF" target="_blank" title="">دیدگاه&nbsp;</a>مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) را هم درباره ی تخت جمشید و فراعنه ی هخامنشی ببینید.</font> text/html 2018-10-30T05:17:41+01:00 wars-and-history.mihanblog.com دیدگاه دکتر مجید تفرشی درباره روز کورش http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1888 <font face="times new roman, times, serif"><br><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5">مجید تفرشی</font></b></div><font size="4">مسئله علاقه و تمسک به افتخارات و شخصیتهای باستانی و گذشته دوردست، نه موضوع جدیدی در ایران است و نه صرفا تجربهای مختص کشور ما. با این همه به نظر میرسد که در دهههای اخیر، بهخصوص در یک دهه اخیر، این موضوع ابعاد، دامنه و عمق اجتماعی، تبلیغاتی، سیاسی و فرهنگی جدیدی به خود گرفته و بخشی از کشمکشهای مختلف روزمره موجود رسانهای، در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور شده است. </font><br><font size="4">در چند سال اخیر، مسئله هفتم آبان و جشن سالگرد مجازی تولد کوروش، بنیانگذار سلسله هخامنشی و تجمع در کنار مقبره کوروش، بهتدریج به یک کارزار سیاسی برای نشان دادن گذشته درخشان یا عرضاندام مخالفان وضع موجود تبدیل شده است. از طرفی هم به یک چالش و خطر امنیتی بدل شده که عدهای برای تضعیف نظام و ارزشهای دینی به راه انداختهاند و هزاران نفر نیز دانسته یا نادانسته در این جریان درگیر شدهاند که باید با آن مقابله شود و دستکم و حتیالمقدور آن را کنترل و محدود کرد. </font><br><font size="4">در میان این معرکه، چیزی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، نظرهای عمیق و دقیق کارشناسانه از هر دو جهت یا جهت بیطرف، در مقابل اظهارنظرهای عوام یا حتی نخبگان غیرکارشناس در فضاهای مجازی و شبکههای اطلاعرسانی دیجیتالی است. چیزی که این روزها در صفحات مجازی له و علیه روز کوروش و گردهمایی پاسارگاد مشاهده میشود، جریانی نهچندان جدید، ولی نمونهای دارای ابعادی متفاوت و دگرگون نسبت به دستکم دو سده باستانگرایی در میان ایرانیان است. </font><br><font size="4">علاقهمندان طرح واقعی یا اغراقآمیز آموزههای باستانگرایانه و مطرح کردن نام و یاد کوروش دارای انگیزهها و اهداف یکسانی نیستند. برای بسیاری از این افراد، کوروش هخامنشی، نماد حیثیت مورد قبول واقع شده جهانی تمدن و امپراتوری از دست رفته ایران است. برای عدهای دیگر نیز کوروش و جشن سالروز قراردادی تولد پادشاه هخامنشی، مجالی است برای ابراز نارضایتی و همراهی با جریانها و شبکههای مخالف نظام در اعلام مخالفت با وضع موجود سیاسی و دینی. </font><br><font size="4">برای این دسته که بعضا فاقد بینش و دیدگاه عمیق و گسترده تاریخی هم هستند، ایران باستان، امپراتوری هخامنشی و عصر حکومت کوروش، دورانی بوده خالی از انتقاد، سراسر افتخار و بری از اشتباه و ظلم و نابرابری که باید تلاش کرد تا این دوران موعود را جانشین وضع موجود سراپا اشکال و انتقاد کرد. این دو روش در ادوار مختلف تاریخ ایران، دستکم در چند دوره مشخص نمود و بروز داشته است. مثلا میتوان به نمونههای مشابهی در سالهای پس از جنگهای ایران و روس و عقد معاهدههای گلستان و ترکمانچای، سالهای پس از معاهده پاریس و جدایی هرات از ایران، سالهای پیرامون انقلاب مشروطه اشاره کرد که با دلایل مختلفی چنین جریانهایی مطرح میشدند.</font><br><font size="4">تقریبا از ابتدای دوران جدید پس از کودتای سوم اسفند 1299 و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی در آذر 1304، به تدریج مسئله باستانگرایی و توجه به ایران باستان، جزو برنامههای سامان یافته و نهادینه شده دربار، دولت و دیگر ارکان مختلف حکومتی قرار گرفت. </font><br><font size="4">در سالهای اخیر، جریانهای رسانهای فارسی زبان و غیرفارسی منطقهای و بینالمللی نیز تلاش بسیاری برای سیاسی کردن این تحولات کردهاند. جالب اینجاست که در شرایطی که بخشی از تبلیغات باستانگرایانه و کوروشستایانه بهشدت ضدعربی است، برخی رسانههای ضدایرانی عربی نیز بیتوجه به این جنبه، با شوق و ذوق ویژهای به تشویق این جشنها میپردازند. در این میان البته اندیشمندان و محققان بسیاری نیز بوده و هستند که فارغ از جریانها و سیاستگذاریهای رسمی و حکومتی، به اهمیت علمی، تاریخی و تمدنی ادوار مختلف ایران باستان و حکومتهای ایران باستان و شخص کوروش توجه داشته و طرح چنین ادوار تاریخی و موضوعات پژوهشی از سوی آنان، لزوما دارای انگیزه تبلیغی، دینی، سیاسی و فرهنگی نبوده است. </font><br><font size="4">از سوی دیگر، در اردوی مخالفان برجستهسازی امپراتوریهای ایران باستان و نقش کوروش هخامنشی نیز وحدت کاملی وجود ندارد. برای برخی از آنان، مسئله دینستیزی برخی جریانهای طرح و برجستهسازی ارزشهای باستانگرایانه مورد توجه است و جریان کوروشستایی موجود را نمادی از تلاش برای دینزدایی و اسلامستیزی میدانند. از نظر این عده، سرنخ همه تحقیقات ایران باستان و دوران هخامنشی و به خصوص شخص کوروش، در دست محققان یهودی و لابی حکومت اسرائیل و حامیان آنان است. این سوءظن تا جایی پیش رفته که در برخوردی اغراقآمیز و بعضا غیرعلمی همه تحقیقات مرتبط با ایران باستان به مستشرقان استعماری خارجی، بهخصوص یهودیان و دلبستگان به سیاستهای یهودی یا صهیونیستی نسبت داده شده و بدون توجه به سابقه سیصد ساله مطالعات ایران باستان، ادعا شده که اساسا این نوع تحقیقات، صرفا با انگیزههای سیاسی بوده و از زمان پیروزی انقلاب در ایران شروع شده است. </font><br><font size="4">در این میان جریانی نیز وجود دارد که البته جدید نیست، ولی بهتدریج و به کندی در حال پیشرفت است. برای این عده، هیچ مغایرت جدی میان ارزشهای از دست رفته ایران باستان و ارزشهای واقعی کوروش با تلاش برای کمک به بهبود تدریجی و عمیق و مسالمتجویانه و مشفقانه وضع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور وجود ندارد و حتی میتوان ارزشهای دینی اسلامی با آموزههای انسانی و بشردوستانه کوروش آشتی برقرار کرد و پیوند ایجاد کرد. در سالیان گذشته نیز تلاشهای متعددی برای چنین پیوندی وجود داشته است. برای نمونه میتوان به تحقیق ابوالکلام آزاد، محقق و سیاستمدار برجسته مسلمان هندی در انطباق شخصیت ناشناخته ذوالقرنین در قرآن کریم با کوروش هخامنشی اشاره کرد. پژوهشی که بعدها با همت عبدالرحمان سیف آزاد، محمد ابراهیم باستانی پاریزی و سعید نفیسی به زبان فارسی در ایران نیز منتشر و منعکس شد. </font><br><font size="4">در شرایط کنونی به نظر می‎رسد که نه اقدام کسانی که میخواهند ایران باستان و کوروش هخامنشی را به ابزاری در جهت کارزار تبلیغاتی و سیاسی ضدحکومتی به کار بگیرند و نه اقدام کسانی که میخواهند بزرگداشت کوروش و ایران باستان را روشی ضدامنیتی قلمداد و با آن مقابله کنند به جایی نرسیده است. در این وضعیت اقدام هوشمندانه، شاید این باشد که دو طرف اصرار بر دشمنی ورزیدن طرف مقابل با خود نداشته و موضوعی را که میتواند به همبستگی و وفاق ملی منجر شود به یک رویارویی امنیتی و چالش مبدل نکنند. در این شرایط پیچیده، نه هیچکدام از دو طرف دعوا، با طیفهای مختلف خود، زورشان به هم میرسد و نه اساسا امکان برتری هیچ یک از آنان، با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی کشور وجود دارد. در این شرایط اگر این تقابل نهایتا به نوعی تفاهم تبدیل شود، یک بازی برد برد و مسالمتجویانه رقم خواهد خورد. در غیر این صورت، تنها برنده واقعی چنین تقابل غیرضروری، اتحاد بدخواهان منطقهای و بین المللی ضدایران و منافع ایران خواهد بود.&nbsp;</font></font> <div><font face="times new roman, times, serif" size="4">منبع</font></div><div style="text-align: left;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">https://anthropologyandculture.com/fa/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/3110-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA</font></div> text/html 2018-10-29T14:50:03+01:00 wars-and-history.mihanblog.com مقایسه زرهی روس و آلمان در جنگ جهانی دوم در یک نگاه http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1887 <div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif">تانکها و زره پوشهای آلمانی و همتایان روسی آنها در جنگ دوم جهانی در یک نگاه<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8341253092/43736312_1957777514308808_1695336759824482304_n.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br></font></div> text/html 2018-10-27T07:23:04+01:00 wars-and-history.mihanblog.com بمب خوشه ای هوشمند بی.ال.یو-108 http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1830 ما&nbsp;<a href="http://www.wars-and-history.com/post/64" target="_blank" title="">قبلا</a>&nbsp;درباره ی بمبهای خوشه ای هوشمند بی.ال.یو-108 مفصلا صحبت کردیم. بد نیست&nbsp;<a href="https://www.aparat.com/v/FM4zn" target="_blank" title="">این انیمیشین</a>&nbsp;را هم ببینید.<div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-25T06:40:55+01:00 wars-and-history.mihanblog.com کودتای رضاخان http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1862 <div style="text-align: center;"><img class="rg_ic rg_i" id="3kjvGJvpJdCOaM:" jsaction="load:str.tbn" alt="نتیجه تصویری برای کودتای رضا خان" style="width:269px;height:187px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:1px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTExMVFhUWGBoYFxgYGBseGBgYGCAdHyAYGxodHSggGB0lHxgYITEhJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKBQUFDgUFDisZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIALsBDQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAFBgMEAQIHAAj/xABFEAACAQIEAwYEBAQDBgQHAAABAhEAAwQSITEFQVEGEyJhcYEykaGxB0LB0RQjUnIkYuEVM4KSovBDc7LxFjRTY2TC4v/EABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIRAxEAPwDr194kk7UJu8ZEwisx+QopjElW9DXGMFjsYz3ES9dZxcKABuhiANhQditsSgJ0JGo6UpcLQ97BZivgIUsSomdhsNqZ+CW7gsWxdnvAgDyZObzPOgeCAF46rIC+GdRE6kAGgs4i0O9vCI/lrHl/vKZrZ0HpStxXEBbsNo7ocqjmFDTqRyBmmewfCvoKDetgTWKzQeJrFZisUHqxWa9FBqDXprMV6KDANbzWoFbCg9Ner1eFBgmsTW0ViKDANZzV6KwRQYa5FZV5HOqzZ85GUZYEGdZ56VtbLZiCNORmZ9uVBPNezVrNYFBhCdfWpZqJDv6mpJoPTWs1msMaDINZDVBcvgV61eB2IoNsQdB6irFk1Qxl2Co6mr9rnQV7vOuU8EULxG6P/wAlvrFdC7PcQuYiwLl1AjEnwiYjkda5jxHFGzxDEMuhFwMOYkgUHY1pbsgDFN/an3NFuAYs3sPbuNGZhJjaZI/SgHE7gS8zBHLabAkQDygdaCxxy9GJtrydH/6R/rTFZuwin/KPtXPu1nEnt/w946MBdmRygcqbb3Eu6wQvRmy2Q+XrCjSgmxHHFTdTEwaKWLodQw1B1FcnvcafEWRcIKhyfADJEdPWm78OuKPestbuJka0YgmSVOoMbgcteYNA2OdKgu3QOZ9jU1zY+lVL2ETMGyiROvrQYs4xWMeLaecR/wB8quIaHjCBt59iR9jUt7FW7Q8bBek84oLtYqDC4lLgzW3Vx1Ugj002qR2ABJIAAkk7ADmTyoN6w7EChnD+0GFvtks4mzcf+lLiltPIGr2LvKiM7GFUSfQUFbF8RFvqflU2DxguCVmuU8d40WQObwfvPFbCLBXXmQYPpTJ+HHEbt3Or7Lz6zsfvQPgr01Vs8RtMxRWBI6bfOrDOBqSB60G1YNR27yt8LA+hmt2NBisGqePxOVSAYJBg9PPXSuO8X7d4vh2MKfxDYlfzLdUAa8gVAj2oO214mkbgfbc4iw1xsi8xlzZgB8WYGYjTWtrHGLzOrWrmZR8SzOYc9z9qB1T9TW9LeCxeLYObhsoC38vIpLZepzGJ2qhje0F/DMz3GD2lEscoED2FA2YjEhd4rTC4nOubzPyBpO4tjCjB2djnGYLyANEeA4i4toZm8BErI1AJMRp9TQLnaTv2vXGDNlnQA6AUF4Txi5auibhGvOm2/ik8bgg5M3eZm0KkaQOZkD69aUsPwMX7gM5c2/kTQdNvYoXDYcahiD5edE72JcR3YRuuZojpsD50IOGWxZS2umRQoPOevudar4XAZZzSSYJPzoGIWwogCB0rjvarDzjMV6A/Nf8ASuytXKu0tqcZiR/Utv6giaB57Ef/ACVn0P8A6jVbEWC165DuIjQOwG7cgY6Vd7ILlwtsdJH1qqJFy/cecgMCNzlmY+dAlfiPnNu0iiWJuKAJJOYW+smdaacaxGFso4MrbUOukyANPOCNqG3+PXmzGxh0XQhTeaTPmqDY/wB1LvDOLXbmezeMX1JLLspBP5ByAnqeR86APxviltJVYtohEkEiWO+h1GtdF/DbBl1bGG457wZApKlCFjxCBI22J60pDDXQ5vWlt5xEZ1BVkG66g5cxPxRpHtTnwDt1aeLd9Dh2PhGeAhMxAceH0BgnpQOhpE7adoEsXShvG33aqxRUBz5zGso306Gnqa5b+MAa1cs3VmHBVgtvOWKEGCd1EGZ8qBz7K33uWz3q2zsUdY/mW2Ehio+FtweWntQDtlxl7T3La2GOULkMqFaRJA9OenMVc/DjiFrE2O/VYcqqEzJKJOXyGpal38YB3b2rqjMzA+EMARk/MZ/LBAmaBs7I9yWNxFKXL1pHuL1gkZiBpI2kbiKq/iZgUv2Ldu7iGsWWchyrAd40eG2Z3G5jype/CntQjjJca2hZfAJ10Pwyd9SfSnrtNgmxGGdLeQ3IzW82q5xtP7jrQcEHC7Ie3dwlzwWmhrktmWTox0BUeY6102+LtrhV9buIe/3Loy3C0Nk8DAFphh4t51BrnfC8eBiv4TEQcxazdAUos9RIkMCPvT7wLtBb/hDgrqE4hluK1uDlhITMW00nKARvIig5zfNy4US0AlsgnOTJY8yoAg+gpr/DrtDktX7d0NbJzW1dpWSR4Dm2B9KJNwzD4dbPehXu3LgQsYEEKzEDkqKqnQQNfOaJXLNtcOXYrlF0WVUZYLQJjloSRH+XzoAmDvNg+8N4XndjAIErB1MEakafai13tPaKLa/mFwJhkYLJ5SaB3+0DKfEFO4gDQkRoORBzDy3ofxTivdWWDXIVnYqTvl5KBGm3KgXeDdosZhsUcTncLnKMCZWGMaqTETsY5V0/EdoXvW2W/fFoT4SjKpcDcnn8qRMELd3CXcQq5lshWZTqZB3jnAYGD+tRY3Gzg1xC21LZsniWchE+Iz8II05cqB+wyW1trdW5dCgFQGYww3zEE7Gek0g9peHWntXL3izAwhGuZp0XaTpJ+VWMFxK7ibK27WVQIVyJMHkS2yz0rXBX7dnFrh2QvAJLuDBaRIWdxHOgl7PXFw9he+K5SD4SQSrGJ032A30o52byYpWytkW0S50gtpsNNqG4/sOLdzM1t7tt2OiTCQPDOuYTtppVrs1/E4Jroa0GR2jJORlQiCBJIEb6t1oG2zjbhU/zAESASQDtvMag7fWgmI7SEsQACNtRpFUuKOli33XeeDkDGY+bFQAx5bmg2GvIrotxihvHKqRqQNZaSIUmBPWgYe1KYgd2rZQBYQkpLTO5VdzroB0qhwDjINg3ZuB1BtsjTGVTsVPw6QRHWmXHcNtQt1FPjXxGW30GuvWBHpFD8UUthgQNJkctPvQBMBxRbztdLRbtDMxjSBpHmfKuo4XhtpQGUAyJDHz50rdnuDjEq021/hXBDKQVOaZlQNo6+VOgtpatC1mhVQICxEwBG5GpigGdoP8Ac55MW9xvIO3yNIOG7Q3wzxcukaQAAY3300rqGBIyhQ2YRlluYHXrSFxnsrdsX3awCbV05lGYDIea6nUCdPL0oOoNXLu0VthjsSetu3HsGrqRrm/HxONvf+Wv0JFA09inJwlsnfnW3FroAIGmbMfl/rWnZBCmECnddPoKF9ocYO8Cg/CIPvQBuG3s5uiNEYD5if3oT2k4YXAv2jF21qCPzAflI5/+9adm1zYzETqpRBH+bxeIdDB+1FcZhWksrMY3XMdhyjnQDuE8Va7bnTaADMD0PQEzFbYnD3RaYOttzl1ygwepyGflPI0Avr/DPAJyXM2UcgRuum0zIJ59a34xxy6llnV4uZRBgaax0oOycIx/+Bt3QJItCB1I0H2pE4z/ADc12/fuOyKzGDFpVEgrbQT5iTLExrRHg/E2bg1slSCCLZgaEzEiNhJig/E1QWskDKYQg76ksNfyyQ2360EfD7S4XunslrYvW++FsNGZTsWQ/Cx8oM1axHBLVwG7fjv3zXHZnOYRAFud4AMZRAJJNKHAbwGNVSxh9FkzBXURP9tOGNUpD5tNQByDCTOvPc/8NAKNpUX+UoV1GYeESo228zU3ZbtVijnyKrElrcN4VVx+ZiPyqJb5AUv4TFk4ppLEm0V1O+U5v3+dFMBjIUrlkF8x6BB4m89lj0FBvb7ILnV3uZntkMCoiGOskGdZ6+80SXiCZ2uInjChVcryJ09AIJ15wKo8d4i+Gw2IVYz4gZ2cqkm5IGkQIVQomJJ9a07M4A3LhYM7K6SQdcp0ggD+40F2yrXUR7wzBC5ysFYMzSVOu0BhzoTiMebmKw9pQqjvMxyjSTG3y1o1x12tnw/CFAcN4QmUhQQDvuQR0UUk4Uv/ABtlgDl71dY0IOkg0BrF8IX+IJRdc2bLPh03MbCInWpU4Kt90xKYZXtyVzNAzmAO8RWgZBlAzGJ1IHMlsHYV8RctPADoyyTBCnfL1JGnvRDjfFQioiAjxIihbZcsjanKFIjQEAnTTzoF/hPBL2GuXLlt8/eE57bmVbTUZoBB9oEDSouJdl8FcUsp7smXuKhL6RLKs6LJAn0OlFsZxy2Ldm2FZcQX/mBvygScm8f0j9qF8CvsuMuG+Z8DNEAKQIjM30y0DBwzs/bt2UN3wkJmVZASyp2VRoAYGtwyxJOsaVbXB2yDoGA3O8AidTyBBB96ocXstibLItvMbrKWlo8CMRz5Ar8Mc/OpMXxhrC37SOSrFiHgSxfpoMoHw6zoo6CgJJjEsoiqrxBgGSfQEmIn5bAUu8YxF2+yosFrjDb8qAGZ67DpvWmFu3b+EkPHiZToSdCQI19627LcPbvCgZvFJYzspiY6dPegjtdkL2IzGf4e1bY90SAbt24v525JbBGijU9aKYzsfbuMr34d1gjKIII1+L4onlNMHHMYbWHL2gTlQlcoltCoOURB0NQ4HFk4Hvbmt4CWDQG8R8K5RpMQOVBNw3Dsi92xQoFGUGcwg7ED4gOu486rYvs3bxKtbUtbLCc4MgQRpB1POl7FcUL2rbbuTMxOaCM0dG1+lM/ZNy1hbiAkvnLsTHiUlQscwI/7mgIXCtsLaSciqBPPfTWecfWhXEeILbBIVpdcy6iSdoy8xvV9cKWyWyYFtFF1l0zMB8M7kTrFDMTwa2zDMDlWcoJJjmfnQVuC8RuEnN8IY5SNiBpP0FO3C8ULi6xI0rnGIxYtzGgzBVHl6Va4fxvJIneP1oOlHeud8Ztf46752/1roZpI4za/xz/+V+ooCHZ4u+C8LBWaDmicsgSQKT8f2Wzl2kGD8d0uS3VoBAH1p57IWcuHyMIjQj2FCOIJZW+cODDEHPJOZlInQ9Osa0Cj2U4JiLRuuDo5m20DJlGi+E6jfqZ60SxuEvW/Ez5upKlfkVkUXt43oOQA6AcooZ2l7QDDW0uOJVrgVvcNB+YFAKuuLqPafQOcqysGSpYgH+oBWaQOVIPEMRcW22Hg3HzqFYEHMA0gx5iNOVXOJ9qlF+4U0BOkM4jSJiCvP3qHgvFbNs958bs3hLmcnKQNNfOB60Df+HfEL9k3MNeDBXth1VySJDDMygsRsdQI11rXtr2iCo1oJbNxiJYT4QCGEid5gzUmAxn8S1u4I8EmRy3WPelTtJgLhvO51tklgZEqAoBSCeeXQ7amaD3ZDvL+OtMc0WyXYqBoAD10p/4mbDK2a5cWYIlNipkHQ+3mCRSv2KxNk5ktCDbBzEai5nOjE8mABEdI21qxxrFEK2jaAuWjwhU3166r/wA3rQU3wS2sXZcXbbKcwIAIbVW5Rtzoj2bvhbl4H/wwSPNWjQ+UA0kcCxL4jFhyYCKzkcgACAD7sNaO8C4s1oXHXNmIVVOw01zHruBQbces3XJQK7gAFMqsZRpgHTRhGU66wDzpn/D9WWwXYMrqBbKnQjLOuh5jLSxiON4m5oLrknQAH9qcez2H7rDKp+JpYnqTpP0oLGM43cXw58w2hgG089iaTeIY1bmMs+EDI4YBRoIDGY9tTy0q/wAeuiNpkjT15edA8CneYxVUALbDEkCNgR7akCKBytCcZZYDRlLf9Jmt+M48pcVhK/8AhyAQQRJQnpMsJ65etQcEvqXCHxNaVhsY1gAZuviFZxV9M13PYlWMaXDBHkD8PrQKz3v8VaJks1wCTqTPUnWmbDAfxB0liAFB2hdSfM6CKGXrVjvrAtWhOdWzEltjqNToRRrh6A41ZUNo250B6/f50DDiUZLahRme0GIWfE6/mQecww/t86U+Jv3ihl1BAI9KbWxS5peyoOkEOfntpQfiK4VUuHusu7Eh+Z1J33oNeyeGdcNcW4jKBckFlKggjlO+oojwrBoHbxvLqR4YEDnJOvloKF9mMZ3jX0GcoipAdy0HWYBJy6RV7gak4ligzELsDykT9JoGPJnUZPCVnLsRtEQDBGg+Ve/2Tca2M+XNrIXSZ67zUd62ysYB0MmVMx6xFWluNurEf98+VAp3ez4sp3eS4Fz5kYlWIMAaADamrs86CyEVgSrFT677e9YGNZrwtkpJUspETpyI1j/SosJwv+HwzFRmvibjMQJZ42J3IjT0oCqoIIG0knzPWlrtHjcitB3EfOrvBuNByVMw6LcSd8rCcp8wZHtXP+1nGwGYzoJjz6D3NBQxmKz34B0tDX+5v9PvVDEcTy3GHOBP1qfgvBMZcTMuGuNmOYs0KpJ82IkelBuI8MvWbha6AC/IGQMvKY13FB9NGlzi+HnE5utsj6imQ0F4uwFwH/KfuKCTs3dLWySI1+2n6UExGAz8Ue5yS2NfNgBHyDUW7Kn+WR0J+5qS8QLtwwfyz7KI/WgWuLYIZjkkHy60r8b4PfxKNbuXbYtq39JkgQYJmOcbcqbLuJBbcTOxIpW4Ri+97xiSR3lyJ6ZjH2oFHifZ+ykKFGx1jfbWg9vgQN6xaV8ouXVQtvAY9NJpl4/enEZf8jfcUCxTJNs3JKLcXPG+UyD96A5wnh4wN/EDvHe1bbuEIWQzKA7kKDoFLRz3qDivGLV3wpnJBkju35dZApv4P2fH+y0veIvcR7sGIUXmz6AAawEn0pLwwi4QdCVIPmR/7UBzsdY7vCkZSM153kjUyqDbkBFDe19sypXd0e0w5FW1+YIBrON421l8PbLMqGwDAOme7dueL/lA+dYvcPa8oZr10lTpJGnLkKBW4PiFw6Xs4h2CrIghUPWOZ6Vawjl7RdR4A5UHfcA/rVXtRhSgeGOQXFABJ3ZCSek6CjHY6+iYG47hsqXDmYCfiCxp5UGFurYUljFwjnyHQc5rorHIiqOSKB7KP1rjnFLNq4c1tnhiYzHnOu+p5UwdlcfiLr3LF3EXJCEoZEjIYO42159DQHOO3LiLmtzmBBYD8yA6p7ihXA8das96zOFuXJZVbQhOQPQzOm9XraM1vN373JiD4IPp4aWuLYTNaus7sRaUmJHxl0UaAbQT8qBx7H3Abl5s0kIpJ85J+XhHyqzjH0n3oH+GliMHiLh/NcCj/hH+pq7xS8FAn09SeVBJwvFBrlu2x8QcuIGmXKZBPqFNMXZpM125ck6DKPMnUn6D50l8ABzvcjVUPL8zaD9af+yyRh1PWSNeQJAA8tz70G+NJLaR70tcTxYzFGhgJznYAe1HscTmkedJGNu2/wCFuss96b7LczfEMp015DYgc5oCvYXEZrl+AYyKJ94+wpn7N3P8Q8TpAMaaan9qVfw7HgvOeoHsB/8A1TX2YtrNxhuNJ11LE+flyoDV7GXEM94SDyhYAHLaSfMmqx7QoD/MtT5rv/r8604gSDI5chQPhFh7iXbt8sEUEi2FKGBzJPi386BmwHG8IJysRdeSAykMQOmmoEVffiKqpMgyJ3A+9cN4HjnvcUsMTJe7EdFIIgeQFd8v4NXkMgYbagbUHOO0PHLdi4XWWdkyjUQD8/pSZw6+95nYKCNsxOgPkOddT4t2UwhuoxsKPGpkDzG9VuN8AsYe3dKiGd2ZASIgEFj8qAcvHsUbWUOq5UJ8CidBp8RNc3v33uXDcuMXZgpJkkTGsdN9q6Pj7YS08RJX7iluzYRmafI/Of2oO9mhPFMG73AygEBSInUzFFutQ4nEpbGZ3VR1YgfegqcGtOobOCNRG1L/AGz7QDBMCyZhdZVABhgY310I0HzpnTiNs2zdDAoOfLSuV9ueMYfFXFZs0WzoAZBPsJFBte4yt22t42rgt3CQpKqwkEjWCY1FVMPxrBoWQ3raODBU+Ag9IMVT4Zjc1hbaLcFtZAQ6AanWTqwr2PwaMniWRIJk7/vQK+O4lbbFFs6xkYAyI5Ea+1TYG2MTdWzYZGd9BJ089Yiqt7hzd8SndDxCMy/eqq4lrN4sZlTJyMV1jkdxQfSWGwGW0luBlVFSOUARHpSwfw4sZ85uXNyQojTykiTpQbsb2zxl1DlstiAkZo0uAep8LnykGug8N4mt60tyGXNyYEEEGCGB1B02oAdzsNgWuJceyLjIi21zkkBV28Pwk6nWOdFLHAMKs/yF13gCD7Vcc9K0nWgE8VxPDLAK3xh0B1yvkkn+2JJpQx3angyW2t2sHnRviFu33at5yxWdt6R/xJwATit/eLgS5oY+IR91NB1wyAbAn1n6zQMfabimFw+I/wAPgMMAArWrjPcbMriQ/dqQJ1jflvQ3gvFVOI7y4otgAmbWGAmdCDJzxruJqXFBbmHw9wx4e8tGTyQhl23gOR7UC41iCqDKWUhjBAYb8waBpwfErNpCLTtcJuRbtC2Q8Nyho21+lL/F8WWW+otXAbjJyBAyEltjvMfKqvB8Z3pRMTdLWkacrORqecjWmK7waxINu7fC8wl4H7xQe/D92VcRbhlLA3EQ2mhu7UkgNMKYmAdzzqpisfcxIyd06OWBTwnWNQTp9KL8LwiWLqXVxGKcqZyOVysNiph+YJ1iqt/hmGsOjW8TcLZ2YAvlCrAyq0zLAkjzighSxctGGLq7fkRiNhP/ABdB7019nu2Stb7o4a8HtqBGkEDSRJH2pGt+LEI8mCZG5HPSabuz2BsG8XOMtqSMpVrT6T/mBigmxXahCwTuMQpP/wBsffNFUOKJZYMJdHdAzFoCkLpLawDqBO/yp+w3Y+zc1XFq0/0gH5S1bYj8O8KQRdvtB3+BfvQI3Y+9d7lLNmz3jX2Y55IVYYKFJykToxjotdPwnCrOEt5GuA3X8cFgCY0OUb5RP1odwrs3wzCxF9TlcXAGvrAdZgwIHM6VfxGL4c91rnfqbjKqMUYscqzAgAgak7b0FfA4ZmuzuB6ftpR+/wALRrLqRIZSDLNt6zPSgdnjOGsN4WuXPLuj9GOUCpuK9qstv+VZzEjTO4QT0OhPyoOdW+DWMDjrd9Q5Fskhc0gyI3In610PAdscPdbISUaJhuh2MiuZcUv4rFMFDhboDMUCKLeWREXWJLnXbSornDrtzEW7aFVdbLszTOkrAIG2ubeg6pxbEBoZWBA13pRu8UvXcXiLiuwKW0tIBGUAyzabGdN6iw9x7NsMwa40jKFIC6b5ieWm0HeruA45axNjE4hLAtsjWwAIlrjjLLEDxRO0cqAZxFyVuQdCYHSecDkJmgtn428lX9aN4491bVWgkLv1JH70MwWGMsT5frQduw+IW4MysGB5ikTtVie7xJLW1fTSSdPWpOI9nsXhGN3B3C4G6fmjpGz/AHpYxXHreKug3mOHvL4Wme6aOvO2fWRQdKwLBsPmuC3kZQfAYjy6fKud8VvIt1u6Tfz1+2tdB4PbnDC2QuqxyIM89NGHnSHx7gj2zKkEE/CV0Hp0oANnGsHyZNOu8H05CtsWSRqF0M7aiq9nDxiABCkA5gRoR/l86t4t42XWgCYrCpJeBOhlpy6dYoRczEO0gk89MvsNNPWjTtm0u22g8gOnOeVaJYsZIB8POW1+dA//AINWibVxygGuUsLkz5d2NF9TRbtTxr+HvqP5oVhusZc3SNya1/CYWf4VxaQLDwzTOc8j7Cs9puDm5dJzfDtM8/Sgr2u0NoLne8IPIAyD0PT50YTHBkz27mYAFjAzEACfhBDfSkHEdnrisZZXQ/EjrOnkwg/egPE+BlAzWjdsMqt4lfMhWNQdQVB9KCl2s4/YxuIGIWzejIFOi7qTqDO2u1bcDCXywa01q0izcuNl8I2GVRq7E7AUqnj10oiqVXIoAhVnT2q1wziuIYtlusWC+FCwAaTBERBgax5UDNicUyolrCWv5ZJud5e+I7rGVdBt57ihvaSxiVTMHBAHjHdKD7TLRQPHXr4K96LkkEmS4gknlMdDA61RxjjkPUwZ+ZoM8KwwdtYgbyQJ+dOll8ENXW1PmR+hpCstBmjmFwGfYAn+4D21oHAYvAAADuh6Cf0NanFYEBiNYBiAY99NvSly5wpwNLUe8j6VFc4fiLYB2DbR+uvnQGwoyWWUuwYEx+TbkOVbcKy94/hiIJ10oz2PwDX4W6zKUUwYmfQEgfKrt3hKo7QzMdjKFY9iTQSYkEJ/cvsJ6efnSrxS0oB019PvTlirbZUBBOyk8wOtL3FcGYYyu/Wg37NWO7w5Ya94ZI6EaUa7M3iHfkYqjw+zGHtgbRrB0nnrRPs+AGaDMjrz96C7cYyTpvuf1pe7R4kqwEgbTlGmvIk602PZgefKaWeN4NpbKs6TzknzoB/Z62LznPDKHQfPf6Uy9p+LWMFaC21hmJVco8UbkydxSFh8LjrXPKrGTMAT11g1EvHGxOLCPlIMqrHfYwBO0n9KBswfbSzdHdksCZGqn7xFD+E8Xs2gEtredCczCUJJAInkNM1KN6zCsdiCKI8Gvd1ZW5EyxGm403jppQHOJ8WbFNlSyQRDeNhJjyFVLfHLiu6m2giOvnWMLjERTfOtwk5QOXSaF4Ju8LNMnn660H02aWu1vZKxjAWYZLvK4u//ABD8w9aZjUV0UHznwvtbiMJnSzeIUFhlIlRBiQp29qt3u3+LYTcyEEbm2RI9aReKH+bc8nf/ANRr6E7PqDwbDHKDGE0nqENByxO05Zs5SzPU5hE+9Xk4zmHitp7XCK5gGPImifELxW3h1Gh7suSNyXdiJ6woWge7d5ZP8rfpdn7ipbfEcOhi5hWcHcZxH2FJ/YnDXcVjLNrM2Uuuf+2RI+QNd6udicEd7RHo7/vQAuCdu8NhbWS3gryJObwkGSeck61Ld/EXCOZaziVP9oP61zvtzcuYbGXbFq4620C5VzHSQD+p+dA04/iAAO9bfmAfuKDrDdq8K2oNwTO6neor3GcK29wiRGqtsfakLg2KvYzGWrJZQpU5jlVYUSZ00JmBr1p5xPYof/XYdPADQIvaHgNo3QcK1kWwo0LEHNqTuPSqY4Ndje0fS4o+5pvvdkbhP8u7midDbg+wnX2rH/wNiXHU+SEH13oFq5wW73AXwlu8LR3imBlj+rn+lQYHsrdvXAjZVmdWdQunnNHcb2FxyZclg3pB+GARH9WciKhudir6KDfbD4djoEu31Dn0CzNAKv8AZd8MQXRSM2VjnWB5gzBFEosRDXbCHzuJ+lJ3FLfiFsXFYBiNM2X+6ImPah1y3l5g+nnrQPwOCUy+MTQHRA5kxoJC6a0OPFrEib0gbAI5+8UoKau3cKgQkMxbplAE9N5oOhcE7e4KwIu2bt8D4YCpHvmk+9VeM9vcLcum5Zwdy3IAjvFAMcz4TrXPEHiA8wKs3sFcXdCB1NA1X+39xssWFGUyPG36AaeVVL3bG63/AINjXqrH/wDalkxOm3KtwKBg/wDjHFQFHdKoEAC0ug95rydp8Vr/ADyv9oVfsKCItTiADO1ASfj15vixFw/8Z/So34sTobjH1Y/rQ+/wy4iW7jAZbglNdx+lVIoLt7Fe/wBagwt7K6v0dT8iDUIFbR4T7UDXxwEPcQfmJ9wdQfrUmHdVw4ygzAkEggzuNgRpVp8NcGGs4m4qw6lJzCfCIkjcdKHcEsA6nUTFBm9YIXPak22Aleanp5EdarcFuMpua9P1onfvJhrgAYEMpOUdQRoR7/Sh/DkYtcbLAJBHpLUH1ETWrUp4jtqNSlpo28RjX/uKqt21uRIsr6ltJ9j6UHz1xYfz7v8A5lz/ANRr6N7HJn4PhQNZwwH/AEkV838RuFrtxjuzuTHUsTpXTuzXaXEJgbNtb2UKhAAAkCTAmg5JUuKuliPJVX/lAH71M2CeAx2ZsoPnOvrB6VpdILETpMD2oOu/gtwAJZ/jLjogZ2y5iASqqVB121Z/pXT7nFMMN8RZH/GP3rgvCsUndoOSqBEnlvEbdamvYsJqVUEkRz+kUEH4mYlH4jea04dTk8Q65RNKuarfF72e67aakbbbUOega+wHFRhscLhtd5/KcRPWNfp9a6hiO3rkQtq0nqC3tvpvXEuEE9+sTIVtuem1M+a5EwRt577AzrPpQPV/thiToGtKQPyqsj0mdaG3u0eMaf8AFXNuQy+0rFLoRt2KAaHn8oHPSsLfLtJbl+UfQEE60F7FY++895eunqCx26iYoNi7dtj4u8LT/Ww8ogHU+dFIlVJza76EHls0a71Few6sJYGdgSVGgiOfQ0CljeGQ02oUbGXJJ9okCh+OwBthSWBzdKfBw0ZQSLfqWkR8uWlL/a3DFEtyoAzGGBBDaciPtQLVoeJfUU0YC7YR1e8TlUkgAkOzDbLzXWPFypbwdrM6L1YD60S4hasAgWQxI0bXTN5SZ+lBi9hFNzvEuhxnkgz3h/MWiNRpqZplwtu9cGto3E/zCVPpMN96UrWOe2TkAQ9QoB+e9RtjbpMm4/8AzH96Bq41wNDZa4tg2mQEmCMpHnpJpVW54YCiZnNziNukc62XHXP626akn71Xigu2rbHkPcir+BwKM4D3woBMsgzRAJ25ydKDBaLYbCJkzZwp6HrQMfabhoTBYJmYjMGgMDM7ztzpNKpG58+h9KsXMWxAXMxUTAJJA9J2qMosETB3Eg/LTaghUCpRbmB1PWo7Kydav4S2CGlSSYCxyJO/npPzoOo8c7HXP4BiL3+7UMqKiqrCNQSNXPOT0rmWGvuIVToY0/1Fdg7K4y+6JaJbKFC+IcojWuTpeW2zI0gqxg6QIP8ApQexFgi2xKAEahgDoee+9bcBxpAZSqmIg6g6yeRqXH8VRrbIuaW6jT71S4IPj9v1oOh4i7mOjaDT/vYD0rRDoQRqInfT9Byq/cuBmkeXwpIAHWW+p6VHicQFPMhtiCAG5zAWeooOPYoDO0bZm+5p67NYYGxZa4xW1sxmdJOw5dPKaR8Ypzt/c3PzNOnA7YfCW1aAMpE5c06nUn8vIUA/tO6JcW2gAFptAIy7gwp2I2oV/sXMC4JE6iAT+nnR9+CWUbwOWPLMee41mI+tZCZcpLZl2aCxjynUqdB50AnCYW/a/KjqeTwJ9jV+3b0i5kDc/GD19TGn1qzeQQGZNDqkAmAfOdfesYO1s6/l6wD7TvvQAeO2lBQqZLAkmIBg6ch9qDUf7VXCWQnmp0nUa6yOVADQF+zYHesSCSoGUzAE7zp6UbOMzMJQtJ6lvLr+lBOzehuNExl0gc519vKjTMN8gn8pgD6Tr99aDHfMrgFBbGxIEfWJ51luINJhvDy5+8b1ubmhOnQFoOuu0rUdwkQCoCnQkEc+je3+tBrh7xMgGee3ptrvV3D32UquSTrOwOvM+3SqtxMv5htmgzmXptz/APevYS6zqpYeEyWkT852PpQW3xpeQVmSSORA6a7eknel7tTckINQAToesb0Uv2lDGJEkZdJJPSenSaD9pEAyayZbXlpFAN4RHf2p0GdZ9JqK6ZJO+p+5qXhn+9Q+dR2fjXn4hpyInag0msUztwrDtMyvUpoPYNv6CquI7NwJt3kYf0v4G+un1FADAraK89sqYPL0P2rMUE2GEsBE+VTMDMEx5GqytHOom3oLjBeWtYnyrRDW00FrB2wRcJ3CSPWR+hNNP4dYcPduSswoO086UsPs3p+tF+CXmtsWTQxyMH2Mig7zwO0JEbDpFfPvaJIxFyP6m9vEdK6BwLttesNLqrjowhv+ZR9xXOeKXc9132zOzR0liY+tBUWifBV+P2/WhootwRD4/b9aDoFy2oQwgTyBLE+ZGwnrVeyFU+IA6dddTyA5H2otiMOuUkCNeRI8uW9QDBIskLqAADJkTPOaDjeNHjb+9vuaeOzrf4a0MsnUTIgAM2sepHUmKCYrh1vO3h/M3NuvrTbwLDquGtgSBLjc7a+dBpj2EhlAkbIAZ6ZhIG55aVSR1XwkuFPTQmeRHPpJ6UaTCIQQR+Xqf3qE4NAwULoSZEnWgGY1wvwEkMOe86T7cqr3nJVQ0kqw5nKZO20wNt6Z7eBtqlsqsEqSTJnfrMx5VQt4FDl0OpMwzDn5GgTe1FhldMxnQxqT06+vLSgLCnrtTw+3nUZdANNT0HOaBf7Ot/0/U/vQQdnMKXZ45AE9Oe+h0o3dwjIJkQAfhO0b6AfascBwaKXABErr4m1ifOiq2QUSRMEjc7CB9qChhQxlGiHEEswAEcwZInbrUnFQBbykqy+HZwYMHUfWreFwaC66geHQxJifn51LisBblVyCCdvcj7UAI35WecbiBrGkqNantXJUwVGVpiYY9d6J2uHWy7KVMKGgZmG0RqDPOql3AoLhAB0ndmP1J1oKDYlQN5OhEz4R0BnT11oL2gcMwYRGpGmsdSeZmdaY7mAt5wMunqf3obi+H2zuv/U370AHAGLimdjyJ6HpVdCQwI3kR6zTFY4dbkeH6n96hXhtqR4fq370EVy5iW8TOd952qM4PNDM5Ymc3l7maaeH4NGCqyyFY5RJ059datNgLcs2UZl+EidIWfvQKuF4ag3TP06HyOo6birWNwlg22OTunAJA1IJ6TuPQzRfDYNCoYrqcxmTvrUd7Co1t8wnTmTpry10oEqmPBcAR1UkEkgHRuvyjeq54db/AKfqf3pov4JES0yiCVXUE9PWgD/7KABCqB9D99ap8Q4XbS2WBOYciDvPUmmq1hUYKSoPxfQVS4tYUoARMgTqZ+e9Ar4IDI/Xw/eivA9M8RoB+tbYfA28r+HpzPX1orwjA24fw9OZ/eg1a6AuYiFEDlBPudTrSji/i+f3NPb4JCglZ186B8Q4dan4fqf3oFtDrTHw4qqDLMkZm99h9D86gtcPtyPDz6n96K4LCIGfToNzynzoP//Z"></div><font face="times new roman, times, serif" size="4">چند ماه قبل به مناسبت حمله ی متفقین به ایران در زمان رضاشاه یک همایش تاریخی یک روزه برگذار شد. سایت تاریخ ایرانی&nbsp;<a href="http://tarikhirani.ir/fa/news/36/bodyView/6445" target="_blank" title=""><b><font color="#ff0000">گزارش</font></b></a>ی از این همایش ارائه کرده است که خواندن آن را به همه ی دوستان توصیه می کنم.</font> text/html 2018-10-23T15:05:53+01:00 wars-and-history.mihanblog.com ما تکرار صفویه هستیم http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1885 <div><font face="times new roman, times, serif" size="4">نوشته ای از رسول جعفریان مناسب طرفداران صفیه و لنگ:</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">در جریان بحث هایی که در باره برگزاری همایش تصوف مطرح شد، همان آغاز، اشاره کردم که برگزاری این قبیل همایش ها، به نوعی بازگشت به تجربه های تاریخی صفوی در تقویت منازعات مذهبی در جامعه به نفع یک گرایش است که گروه مرجع فکری در جامعه، در آن زمان، آن را درست می داند. این مهم است که بدانیم، جامعه ایرانی، جامعه ای که فرهنگ آن ترکیبی از دین و عقل ایرانی است، در دوره صفوی، روی ریل تازه ای افتاد. این ریل، کشور را از عقل گرایی یونانی و نگاه ترکیبی مذکور، به سمت دین گرایی با گرایش مذهبی تشیع، و به تدریج، نوعی افراط و تعصب و تمرکز در این زمینه پیش برد. ما در دهه های آخر صفوی، جامعه ای با برداشت خاص دینی و مذهبی داریم که حساسیت های آن، بر اساس نگره های خاصی است که عالمان دینی به عنوان مهم ترین مراجع فکری شناخته می شوند. برای آنها، که مرجعیت اصلی فکری در جامعه را دارند، نوعی دین گرایی اهمیت دارد که همه چیز بر محور آن است. بارها اشاره کرده ام که این دوره، تلاش می شد تا طب و نجوم و فنون دیگر دینی یعنی متکی به روایات شود. بحار مجلسی نتیجه و محصول این نگرش بود. این باور گروه مرجع بود. طبعا باید با هر آنچه در این بینش، مقابل دین قرار می گرفت، ایستاد. همه آنچه این عنوان را می یافت، به عنوان انحراف شناخته می شد و تبعیت از آنها، حکم رفتن به راهی جز صراط مستقیم داشت.&nbsp; در آنجا و در آن دوره، پیروی از علم به صورت شفاف و مستقل اهمیت نداشت، از نظر عملی و رفتاری هم همین طور. آنچه اهمیت داشت، تفکری بود که این عالمان، به عنوان دین و مذهب درست می شناختند. در رفتارها هم همین طور. مهم ترین و حساس ترین مسائل، همین امور مذهبی بود. شعائر دینی نقش مهمی داشت. زیارت و عتبات و حج نهایت اهمیت را داشت. بحث سوگواری و اموری که در امتداد آن بود نهایت اهمیت را داشت و تمام حواسها روی آن متمرکز بود. به وقف نگاه کنید و موارد آن را بنگرید. حتی اگر پای وقف کتاب در میان است، عمدتا کتابهای مذهبی است.&nbsp; در کنار اینها، تکاپوی درسی مستقل، در ریاضیات و نجوم و داروشناسی و غیره، سست بود. این بینش به صورت جدی وجود داشت. در نتیجه در دوره صفوی، هیچ توجهی به غرب که دست کم دویست سال بود&nbsp; تغییر را آغاز کرده بود، نمی شد. کسی زبان فرنگی نمی دانست. هیچ کس به غرب نمی رفت و این در حالی بود که محصولات زیادی از غرب وارد ایران می شد. ما به خاطر همین نگرش تا اواسط دوره قاجاری همین وضع را داشتیم.&nbsp; این که امروز ما صفویه را تکرار می کنیم، معنایش همین است. اساس تفکر و تصمیم گیری و رفتار و امور دیگر در سمت و سوی دینی و مذهبی به سبکی است که رسمیت دارد. من د رمقامی نیستم که قضاوت کنم این تفکر و رویکرد دینی ـ مذهبی در این حد درست است یا خیر، اما این را می توانم بگویم که بی توجهی ما به علم، ریشه در نوعی نگرش دارد که شاید در اینجا بتوان ریشه آن را یافت. بیش از هر چیز این نگرش اهمیت دارد. تفسیر پدیده های جاری، تفسیر عالم و آدم، جهانشناسی، تغییر و دگرگونی، شاخص های زندگی خوب، نقش علم در زندگی بهتر و ثروت بیشتر، و بسیاری از اموری از این دست، محصول نوع نگرش ماست که به نظر می رسد، نگرشی دنیایی و در این زمینه برانگیزاننده نیست. آدمی که تعلق به این دنیا ندارد، نمی تواند برای دنیای خود کاری انجام بدهد. مسلما، می توان توافقی میان دنیا و آخرت ایجاد کرد، اما خیلی مهم است که این نگرش بتواند روی تحرک دنیوی تأثیر بگذارد. ما دایما باید مراقب باشیم یک طرف غش نکنیم.&nbsp;</font></div> text/html 2018-10-21T17:33:08+01:00 wars-and-history.mihanblog.com دانشمندان هندی به روایت بیرونی http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1884 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">و هرکس کارهای ایشان را مطالعه کند، آن را چنان دور از درستی می بیند که ادعای دیگران را درباره رصدهای هندیان نمی پذیرد. ولی چون سرزمین هندیان بسیار دوراست، و کارهای خود را سخت پوشیده نگاه می دارند، و از بازگو کردن کمترین دانشی که بویی از آن می برند بخل می ورزند، و با وجود تهی بودن ایشان از حکمت، و با وجود آسانی این گونه کارها برای پژوهندگان، عامه ی مردم آنان را خداوندان حکمت می دانند، شماره ی کسانی که درباره ی آنان تعصب می ورزند و به آنچه آشکار است توجه ندارند و به برهان سنگی نمی هند و از گزافگوی پروا ندارند، بسیار است که در حق ایشان ادعاها می کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">تحدید النهایة الاماکن صفحه 84 ترجمه احمد آرام</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-10-17T09:14:21+01:00 wars-and-history.mihanblog.com کلامات قصار http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1868 <font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font><div style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><img height="31" align="baseline" style="height: 63px;" alt="" src="https://www.atnanews.ir/wp-content/uploads/2018/10/voroodi-jadid-ashenaye-ba-shakeri-14.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><font face="times new roman,times,serif" size="4">برای واژگون کردن پایه های موجود جامعه هیچ وسیله ای مکارانه تر و اطمینان بخش تر بهتر از خراب و بی اعتبار کردن پول رایج آن نیست.</font><div><span style="text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font face="times new roman,times,serif" size="4">عباس شاكری، رئیس سابق دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی</font></span></div><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font> text/html 2018-10-16T14:30:00+01:00 wars-and-history.mihanblog.com نبرد نخست ایپرا http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1882 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div align="center"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><img src="http://s9.picofile.com/file/8340025126/World_War_I%E2%80%99s_Second_Battle_of_Ypres_Salient_of_Death_1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br></div><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div> <div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><span style="color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;">نبرد نخست ایپرا(Yepres) یکی از نبردهای جنگ جهانی اول می باشد که در سال 1914 در منطقه ای در بلژیک به نام ایپرا بین طرفهای درگیر در جبهه غربی در مدت 2 ماه به وقوع پیوست. جنگ جهانی اول نخستین جنگی بود که ارتشهای بزرگ مجهز به سلاحهای عصر انقلاب صنعتی به نبرد با یکدیگر پرداختند. تجهیز به این سلاحها و توسعه ی همزمان آنها نتایج این جنگها را غیر قابل پیشبینی کرده و به بن بست کشانده بود. زیرا تجهیز میادین نبرد به انواع استحکامات دفاعی هر نوع سلاح تهاجمی را خنثی می کرد. استفاده دفاعی ا</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;">ز توپخانه و تیربارها ی متعدد در سنگرهای خندقی دست برتر را بر هر نیروی تهاجمی داشت، همین طور جبران تلفات بالای انسانی ارتشها که هفته ها طول می کشید باعث حرکت کند و به بن بست کشیده شدن نبردها می شد. نبرد ایپرا را می توان به طور کل به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول تهاجم بریتانیایی ها، فرانسویها و بلژیکیها به خطوط دفاعی آلمانها بود که از 12 تا 18 اکتبر طول کشید که ره به جایی نبرده و توسط آلمانها پس زده شد. فردای آن روز از 19 اکتبر، اینبار آلمانها به خط زدند و حمله ی آنها تا 2 نوامبر به طول انجامید که از 30 اکتبر با دو نبرد دیگر آرمنتیرز(Armentières) و مسینز(Messines) ترکیب شد که تا 22 نوامبر این درگیریها ادامه داشت که پس از تلفات سنگین دو طرف که به قیمت جان هزاران نفر تمام شد آلمانها توانستند مقدار کمی در زمین پیشروی داشته باشند. تمام این نبردها در کنار ایپرا در منطقه فلاندرز بلژیک صورت گرفت. از 19 اکتبر تا 22 نوامبر هیچ کدام از دو طرف نتوانستند به سرعت نیروهای خود را در فلاندرز حرکت داده تا به یک پیروزی قاطع برسند. در ماه نوامبر دیگر نفس همه بریده بود. ارتشهای کاملا خسته، کمبود مهمات، روحیه پایین نیروها که حتی بعضی واحدها دیگر از دستورات پیروی نمی کردند وضعیتی بود که وجود داشت. در تمام پاییز برای هفته ها نیروهای متفقین تنها در حال دفع هجوم های آلمانیها به خطوط دفاعیشان بودند. تلفات بسیار سنگین بود به طوری که حدود 70 درصد نیروهای شرکت کننده از بین رفتند. تنها در نبرد ایپرا که یکی از نبردهای ناحیه فلاندرز بود آلمانها 46,765 نفر و متفقین 58,155 نفر تلفات دادند.<br><br></span></font></div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><font style="" size="4" face="times new roman, times, serif">فیلمی که مشاهده می کنید میزان خرابی ها، خندقها، تانکهای رهاشده و گودالهای روی زمین که جای گلوله های توپخانه می باشد در این منطقه را پس از جنگ نشان می دهد.<br></font><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/ia4RV]</div></div></span></div> text/html 2018-10-15T02:26:01+01:00 wars-and-history.mihanblog.com امر به معروف و نهی از منکر چه ربطی دارد به.... http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1871 <p align="justify"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></p><div align="justify"><font face="times new roman,times,serif" size="4">نوشته ی زیر را حجه الاسلام رسول جعفریان منتشر کرده اند و از بیخ و بن مسئله ی ارتباط امر به معروف و نهی از منکر را با قیام حسینی زیر سوال برده اند. جل الخالق:</font></div><p align="justify"><font face="times new roman,times,serif" size="4">تقریبا از سالهای 47 ـ 48 که دیده گاههای صالحی نجف آبادی ابتدا در مقالاتش و سپس در کتاب شهید جاوید مطرح شد، تا به امروز، گرفتار وضعیت عجیب و غریبی در تحلیل حادثه کربلا شده ایم. صدها برابر آنچه با سیره نبوی برخورد کرده ایم. چون عاشورا در میانمان مطرح بوده و در جامعه شیعی حضور داشته و به راحتی می شده است تا مردم را با وصل کردن به آن به این سوی و آن سوی کشاند. می توانیم این برخورد با عاشورا را با داستان انحلال خلافت عثمانی، و انتظاری که سنیان از فقه السیره پیدا کردند و هر روز سعی کردند اصل خلافت را از دل سیره نبوی درآوردند، مقایسه کنیم. ما هم پیش و&nbsp; پس از انقلاب، یکسره با حادثه کربلا چنین کردیم. تقریبا هر تحلیلی را از آن استخراج کردیم تا بتوانیم مطابق خواسته های روزمان، آن را تحلیل کنیم و در مسیری که می خواهیم پیش ببریم صدها مساله جدید اختراع کردیم و سعی کردیم جوابش را از حادثه کربلا بگیریم. دو سه سال قبل که بحث برجام و مذاکرات بود، چه قدر در این باره حرف زدیم. جالب این که یکی ا ز مقامات ارشد وزارت خارجه چند نفر مورخ را آورده بود تا مستندات مذاکره با دشمن را از دل حوادث تاریخ اسلام در آوردند. عرض کردم آقا! مگر شما عقل ندارید؟ ما فقط سر اصل حکومت و این که امام حسین دنبال حکومت بوده یا نه، چه قدر در این چند دهه حرف زدیم. البته، بیشتر این ماجراها، برخاسته از مسائلی است که ما در دنیای جدید از حکومت و سیاست و نظام سازی و اینها پیدا کردیم و می خواهیم راه حل خودی پیدا کنیم، و الا اگر به فقه گذشته نگاه کنید، همان طور که دوستمان جناب مرتضوی در مقاله ای نوشت و بنده هم در دو سه مقاله آوردم، می بینیم که فقها که هیچ، فقط متکلمان اشارتی در باب کربلا از باب و لا تلقوا بایدیکم الی التهکه دارند. استناد دادن امر به معروف و نهی از منکر هم به کربلا از آن حرفها بود. این کتابهای فقهی، و این شرایط امر به معروف و نهی از منکر، و این هم حادثه کربلا، منصفانه ببینید چه نسبتی با هم دارند، و ما چه داستانها سر هم کرده ایم؟ اصلا رفتن دنبال این که از تاریخ این هم استنباط کنیم و مسأله حل کنیم، مورد توجه فقهای قدیم نبوده و اگر هم بوده، با هزار بند و بست اصولی و با احتیاط پیش رفته اند. اما حالا هر روحانی که به سیما می آید، می کوشد حرف تازه ای بزند یک مشکل سیاسی روز را از جایی از کربلا حل کند، با کدام قواعد؟ تازگی دیدم، وحدت امت یعنی شیعه و سنی را یکی از منبرهای مشهور، از کربلا درآورده با این عنوان که همه یاران امام حسین که شیعه نبودند! جالب است که غالب آنها، نه با روش پژوهش در تاریخ آشنایند و نه منابع را درست می شناسند. الان جوری شده است که به اندازه اظهار نظر کنندگان به این رویدادها، اظهار نظرهای تازه داریم که اگر جمع شود، چندین هزار صفحه علاوه بر اصل واقعه کربلا می شود. اگر اینها گردآوری می شد، چیز شگفتی در می آمد. تازه هر جناحی برای خود تحلیلی دارد و لحاف را یک طرف می کشد. در اصل ما در خودمان فرو رفته ایم و پاسخ هر مساله را از جایی جستجو می کنیم که محلش آنجا نیست. عقل خدادادی را کنار گذاشته ایم و مثل سنیان که پس از انحلال خلافت به سراغ سیره رفتند تا همه مسائل آدم و عالم سیاست را حل کنند، ما هم به همین روز افتاده ایم. عاشورا مقدس است و پر احساس، عمیقات انسانی و غیرتمندانه است و&nbsp; خدا پرستانه، اما ما اغلب با این تفسیرهای من درآوردی، از آن فاصله گرفتیم. </font></p>