جنگها و تاریخ Wars & History رضا کیانی موحد - محمدحسین پاز http://wars-and-history.mihanblog.com 2019-01-22T09:11:34+01:00 text/html 2019-01-22T01:54:38+01:00 wars-and-history.mihanblog.com با سر به دیوار http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1943 <p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> فکر نکنید که هواپیما را با سر به دیوار کوبیدن فقط از خلبانهای ایرانی بر می آید.. . این رسم دیرینه ای است در عالم هوانوردی</font></p><p><font face="times new roman,times,serif" size="4"><img align="baseline" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8349722192/z2.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></p><p><font face="Times New Roman" size="4"></font>&nbsp;</p><p><img align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8349722226/z11.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p>&nbsp;</p><p><img align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8349722250/z3.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> text/html 2019-01-17T14:37:56+01:00 wars-and-history.mihanblog.com نشانه روی دقیق http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1942 <p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> یک نشانه روی دقیق و یک فیوز بی خود</font></p><p><img align="baseline" alt="" src="https://i.pinimg.com/564x/25/5d/39/255d3981c96d23dc3b3343671adb92a8.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> text/html 2019-01-15T14:36:17+01:00 wars-and-history.mihanblog.com اخرین پرواز http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1941 <font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font><p></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"><p> </p><p align="center"><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/dc0ajn2.jpg" target="_blank"><img width="1" height="919" align="baseline" style="width: 201px; height: 297px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/dc0ajn2.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div align="left">&nbsp;</div></a></p></font><p align="center"></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">بمب افکن بی-26... فکر کنم یکیش روبروی پارک ارم باشه</font></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font> text/html 2019-01-13T14:32:53+01:00 wars-and-history.mihanblog.com اجکت در بی-52 http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1940 <img align="baseline" alt="" src="https://www.thevintagenews.com/wp-content/uploads/2015/08/b-52-600x395.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2019-01-10T02:00:00+01:00 wars-and-history.mihanblog.com راکتهای ضد تانک در جنگ دوم جهانی ، بازوکا http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1937 <br><a href="http://s9.picofile.com/file/8347917234/bazooka_cover_done.png" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8347917234/bazooka_cover_done.png" alt="" width="561" hspace="0" height="325" vspace="0" align="bottom" border="0"></div></a><div align="justify"><br><br><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">بازوکا و سیر تکامل آن<br><br></span>در سال </span></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۹۴۲</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"> ،استفاده از تانکها به علت زره غیر قابل نفوذ و تسلیحات مرگبارشان تهدیدی برای سربازان پیاده به حساب می آمد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL" lang="AR-SA">و این باعث ابراز نیاز به سلاحی به اندازه کافی قدرتمند برای از کار انداختن تانکها شد که منجر به گسترش نارنجکهای ضد تانک با پرتاب دست شد که قادر به تاثیر بر زره هایی به ضخامت </span></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"> اینچ بودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><br><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> <span dir="RTL" lang="AR-SA">با این حال وزن </span></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"> پوندی آنها، آنها را برای پرتاب با دست بسیار سنگین کرده بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">در نتیجه ایده دیگری مطرح شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">وسیله ای که بتواند نارنجک را از فاصله مناسب با سرعت کافی و با دقت بالا پرتاب کند و برد آن بیشتر از پرتاب دست باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br><br></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> <span dir="RTL" lang="AR-SA">ستوان ادوارد اول از ارتش آمریکا مامور ساخت این وسیله برای پرتاب نارنجکهای ضد تانک ام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۰</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"> که قادر به متوقف کردن تانکهای آلمانی باشد گردید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.. <span dir="RTL" lang="AR-SA">برای انجام این کار ، ستوان یه راکت کوچک ساخت اما هنوز به دنبال راهی بود تا بتواند کاربر را از خروجی پشت راکت در حال نشانه روی محافظت کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">او برای این کار این راکت و نارنجک را درون یک تیوب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<span dir="RTL" lang="AR-SA">لوله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) <span dir="RTL" lang="AR-SA">که به اندازه خود نارنجک بود قرار داد و و این زمانی بود که او این ایده برای یک پرتابگر نارنجک راکتی را داشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"></span><br></div> text/html 2019-01-09T14:00:12+01:00 wars-and-history.mihanblog.com خریت نه تنها علف خوردن است.... به خدا چیزهای دیگری هم هست http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1933 <p align="justify"><font face="times new roman,times,serif" size="4">اگر ایرانی باشید و دست کم در یکی از شبکه های ضداجتماعی عضو باشید عکس&nbsp;این دادشمون رو حتما زیارت کرده اید. راستیتش هفته ای نیست که این عکس به صور و فرمتهای مختلف برای من توسط دوستان فوروراد نشود.&nbsp;اوایل فقط عکس خالی بود. بعدتر خلاقیت ایرانی هم بهش اضافه شد. گاهی این بابا با چتر از آسمون فرود می اومد و گاهی هم با زیردریایی از زیر یخهای قطب شمال... خلاصه که این بنده خدا ظاهرا انقدر توجه ایرانی جماعت رو جلب کرده که حالا حالا ها از دستش خلاصی نداریم.&nbsp;از&nbsp;خدا که پنهون نیس ولی از شما چه پنهون که&nbsp;خیلی وخ پیش یه&nbsp;جایی خونده بودم که متوسط شومبول ایرانی جماعت از متوسط جهانی یه مقدار کمتر.... احتمال داره که همین عقده ی حقارت باعث شده این داداشمون مورد توجه&nbsp;هم وطنان عزیز قرار بگیره.</font></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="4">خلاصه که روزهای اول هر کس که این بابا یا ورژنی از این بابا رو می فرستاد بی خیال می شدم.... اما الانه می بینم که ظاهرا قضیه داره بیخ پیدا می کنه. می خوام به طرف بگم بابا بی شعور این چیه میفرستی؟ دچار پارادوکس می شم... خوب اخه اگر کسی شعور داشت که این ها رو برای دیگرون فوروارد نمی کرد... اگر هم شعور نداشته باشه که تذکر دادن و تذکر ندادن من براش علی السویه است. کسی که مغز نداره هر چی هم که بهش بگی دست اخر بیشتر لج می کنه... خیلی که بهم فشار بیاد از طرف می پرسم: خوب این نکته ی آموزنده ش چی بود؟ یا می گم: خیلی آموزنده بود احسنت. طرف هم که کلا شعور معور تعطیل... فک می کنه دارم تشویقش می کنم.... دست آخر یادم یه متن قدیمی افتادم.... گشتم و پیداش کردم و الان اگه ادامه ی مطلب رو بزنید می تونید بخونیدش.... این رو با صدای قشنگ خودم ضبط کردم و براشون فرستادم شاید که به خودشون بیان... ولی نه ظاهرا این متن سنگین تر از این حرفهاس... خلاصه ش اینه که بابا تا کی می خواید مزخرف ببفاید؟ شرط مزخرف نگفتن هم این هستش که اول یاد بگیرید مزخرف توی مغزتون نریزد.... کل متن رو تو دوجمله خلاصه کردم براتون ولی توصیه م اینه که برید و اصلش رو بخونید. اگر هم همین متن رو با صدای خودم برات فرستادم شک نکن که آدم بیشعوری هستی.</font></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="4">عزت زیاد</font></p><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/0333333333.jpg" target="_blank"><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><br>&nbsp;</p><p align="center"><img width="1" height="584" align="baseline" style="width: 199px; height: 286px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/0333333333.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p></a> text/html 2019-01-08T11:46:38+01:00 wars-and-history.mihanblog.com خسرو .... ولی نه خسرو انوشیروان http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1934 <font face="times new roman,times,serif" size="4"> درگذشت </font><a title="" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C" target="_blank"><font face="times new roman,times,serif" size="4">استاد شطرنج خسرو هرندی</font></a><font face="times new roman,times,serif" size="4"> را بتمامی مردم ایران مخصوصا انهایی که علاقمند شطرنج هستند تسلیت می گویم. بهترین بازی های ان مرحوم را می توانید در <a title="" href="http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=18001" target="_blank">اینجا</a> بیابید.</font> text/html 2019-01-06T03:47:28+01:00 wars-and-history.mihanblog.com فریب بزرگ http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1926 <p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> <img width="2" height="533" align="baseline" style="width: 409px; height: 357px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/1234533.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></p><p><font face="times new roman,times,serif" size="4">مدتی است که توئیت بالا نقل محافل شده است. البته نزدیک شدن سالگرد عملیات کربلای چهار و پنج نیز در فراگیرشدن بحث های مجازی در فضاهای مجازی کم تاثیر نبوده است. متاسفانه دوستانی که به بحث درباره ی کربلای 4 و سرنوشت آن پرداخته اند به این نکته ی مهم اصلا کوچکترین توجهی نداشته اند که توئیت بالا یک تویئت عادی برای مخاطب عام نبوده است. بدون اینکه بخواهیم وارد این مسئله بشویم که اصولا طبق قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی توئیتر فیلتر است و برای رسیدن به آن ناچار به استفاده از فیلترشکن هستید و استفاده از فیلترشکن هم در حال حاضر جرم محسوب می شود و البته آقای محسن رضایی هم خود را همواره در همه ی شئون زندگی سرباز و پیروی نظام&nbsp; می دانند ناچارم تا اندکی درباره ی تویئت فوق توضیح بدهم.</font></p><p><font face="times new roman,times,serif" size="4">دوستان توجه داشته باشند که توئیت بالا مخاطب خاصی دارد و مخاطب خاص این توئیت کسی نیست جز تاریخ نگاران و تاریخ نویسان. توجه فرمودید؟ یعنی بنده مخاطب مستقیم توئیت حضرت سردار هستم. ایشان با دلخوری بیان کرده اند که شما که اصلا نفهمیدید که ما این عملیات کربلای چهار را برای فریب دشمن انجام دادیم چگونه می توانید تحلیل درستی از اوضاع جنگ به دست بدهید؟</font></p><p><font face="times new roman,times,serif" size="4">خوب منطق ایشان درست است. من هم با ایشان کاملا هم دل و هم سخن هستم که کربلای 4 عملیات فریبی بود برای اینکه نیروهای صدام از مناطق دیگر خط مقدم به جبهه ی بصره اعزام بشوند تا حضرت سردار به همراه دوستان عزیزشان آخرین ضربه را به بهترین نیروهای صدام وارد کننند و کار ماشین نظامی عراق را یکسره تمام کنند. نتیجه ی عملیات موفقیت آمیز و درخشان کربلای 5 هم آنچنان اظهر من الشمس و اسود من القمر است که من دیگر نیازی نمی بینم که به آن بپردازم. یعنی دقیقا صدامیان در تله ای که در شرق بصره توسط سپاه برایشان کارگذاشته شده بود افتادند و تقریبا تمامی نیروهای خوب و زبده ی خود را از دست دادند.(بعدا و سرفرصت از روی نقشه این قضیه را در یک پست دیگر بازخواهم کرد)</font></p><p><font face="Times New Roman" size="4">خوب این از این.... اما قسمت مهمی از نقشه ی سپاه پس از این همه سال برای تاریخ نویسان جهول وعنود مخفی مانده بود که من ناچارم برای اینکه دوباره مورد خطاب خشمگینمانه ی سردار دکتر حاج آقا محسن قرار نگیرم این قسمت از نقشه ی فریب سپاه پاسداران را هم به تفصیل توضیح بدهم تا دوستان بدانند که حضرت سردار نه به سال 67 و 68 بلکه به سال 97 و 98 نظر داشته اند و به همراه دوستان همرزمشان برای 30 سال بعد نقشه می کشیدند. اما قبل از اینکه به قسمت بعدی تحلیل فریب تاریخی سپاه وارد بشوم از دوستان حوصله ی صبر می کنم.... دوست عزیز اگر صبر و حوصله نداری لطفا ادامه ی مطلب را کلیک نکن.....</font></p><p><font face="Times New Roman" size="4">پس برو که رفتیم</font></p><p>&nbsp;</p><p><font face="times new roman,times,serif" size="4"></font>&nbsp;</p> text/html 2019-01-04T03:23:27+01:00 wars-and-history.mihanblog.com جولیوس سزار http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1931 جولیوس سزار خطاب ب جکی چان: جکی تو هم؟! text/html 2019-01-03T02:26:16+01:00 wars-and-history.mihanblog.com آمریکایی ها کلا گابن http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1929 <p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> مرحوم نادر ابراهیمی در جایی فرموده بودند (نقل به مضمون) که این آمریکایی ها کلا گاون..... حالا کم و زیادش رو کار ندارم اما میشه این جمله رو کلا درباره ی همه ی غربی ها به کار برد. نمونه ی خیلی معمولی ش فیلم زیر هستش.... منظورم یارو نیست که زیادی خورده بود و پرواز کرد... نخیر... منظورم اون احمقی هست که رسید به صحنه ی تصادف و عوض اینکه از بغل اون یکی ماشین رد بشه ترمز کرد و چرغهای فلاشرش رو روشن کرد... خوب مرد حسابی بیا ایران رانندگی یادبگیر.... کدوم احمقی وقتی توی خیابان تصادف می بینه توقف کامل می کنه و فلاشر می زنه؟ دست کم باید می رفتی پایین و کروکی می کشید.... ملاحظه فرمودید؟</font></p><p><font face="times new roman,times,serif" size="4"></font>&nbsp;</p><a title="" href="https://www.namasha.com/v/G2XOTh9h" target="_blank"><p><font face="times new roman,times,serif"><br><font size="4"></font></font>&nbsp;</p><p align="center"><font color="#ff0000" face="times new roman,times,serif" size="4">تصادف همراه با پرواز</font></p></a> text/html 2019-01-02T03:14:15+01:00 wars-and-history.mihanblog.com از گاندی نیاموزیم http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1928 <p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> ضمن عرض تسلیت به تمام داغدارنی که عزیزانشان در حادثه ی دلخراش تصادف اتوبوس دانشگاه علوم وتحقیقات به جوار حق رفتند و ضمن اینکه بر حق اعتراض دانشجویان محترم این دانشگاه&nbsp;نسبت به&nbsp;نیازهای برنیاورده ی&nbsp;این&nbsp;عزیزان تاکید می کنم و آنها را محق می دانم که برای رسیدن به حداقلهای رفاهی خود تلاش و کوشش کنند، هر گونه تظاهرات خیابانی و اعتراض مسالمت آمیز و غیرمسالمت آمیز را در این مورد محکوم می کنم به ویژه اگراین اعتراضات&nbsp; توسط عده ای جو گیر شده و نه در پونک بلکه در میدان انقلاب صورت بگیرد.</font></p><p><font face="times new roman,times,serif" size="4">عزیزان&nbsp; دانشجوی دانشگاه آزاد من شرمنده هستم که&nbsp;ادای بزرگترها را درآورده ام و نصیحت می کنم. این سخن بزرگان را هم هنوز فراموش نکرده ام که "هیچ وقت یک ایرانی را نصیحت نکن".... اما حرف امروز من از جنس نصیحت نیست بلکه از جنس درس گرفتن از بزرگان تاریخ است. اگر قرار است به حق و حقوق خود از طریق اعتراض برسید راهش در خیابان آمدن و بند آوردن خیابان نیست. در برابر شما عزیزان تنها یک راه وجود دارد که به نتیجه می رسد و صد در صد سبب پاسخگویی هیئت امنای دانشگاه آزاد خواهد شد: از فردا صبح سرکلاس نروید، در جلسات امتحان شرکت نکنید و شهریه خود را هم پرداخت نکنید. هر راهی جز این آب در هاون کوبیدن است.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="4">تاریخ بخوانید. درست است که وقایع تاریخی تکرار نخواهند شد اما الگوهایی ثابت دارند</font></p><p><font face="times new roman,times,serif" size="4">در ضمن کسانی که از این اعتراضات صنفی -دانشجویی قصد بهره برداری سیاسی دارند را هم خداوند انشالله به درک واصل کند.</font></p><p><font face="times new roman,times,serif" size="4">و لعنت الله علی قوم الظالمین</font></p><p><font face="Times New Roman" size="4">رضا کیانی موحد</font></p> text/html 2019-01-01T02:46:33+01:00 wars-and-history.mihanblog.com گروگانگیری http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1927 <p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> <img align="baseline" alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/2/29/Iran_hostage_crisis.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></p><p align="justify"><font face="times new roman,times,serif" size="4">اصولا گروگانگیری از مواردی است که به مذاق بعضی از سران سیاسی و نظامی ایران خوش&nbsp; آمده است. مثلا سردار سرلشکر دکتر حاج محسن رضایی در موردی گفته بودند که </font><a title="" href="http://www.entekhab.ir/fa/news/214831/محسن-رضایی-اگر-آمریکا-دنبال-حمله-نظامی-باشد-در-همان-هفته-اول-1000-گروگان-از-آنها-می-گیریم-و-برای-آزاد-کردن-هر-یک-از-آنها-باید-چند-میلیارد-دلار-بدهند-مشکل-اقتصادی-ما-نیز-حل-می-شود" target="_blank"><font color="#ff0000" face="times new roman,times,serif" size="4">ما باید چندتایی سرباز آمریکایی را گروگان بگیریم تا بتوانیم از آنها امتیازات سیاسی و اقتصادی بگیریم.</font></a><font face="times new roman,times,serif" size="4"> احتمالا منظور حضرت سربازهایی از جنس زیر بوده است.</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"></font>&nbsp;</p><a title="" href="https://www.namasha.com/v/tlXzlhmn" target="_blank"><p align="center"><font face="times new roman,times,serif"><br><font size="4"></font></font><font color="#ff0000">&nbsp;</font></p><p align="center"><font color="#ff0000" face="times new roman,times,serif" size="4">سربازهای آمریکایی که قرار است به دست بسیجیان ایرانی اسیر <br>بشوند.</font></p></a> text/html 2018-12-27T21:24:47+01:00 wars-and-history.mihanblog.com وز وزوو http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1900 <p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> بمب پرنده ی کم هوشمند وی-1 که ساخته شد انگلیسی ها اسم جالبی برایش گذاشتند: وز وزوو....... علت این نام گذاری صدای عجیب موتور این بمب پرنده بود. وی-1 بر خلاف بمب های پرنده ی امروزی و دیروزی از نوعی موتور جت استفاده می کرد که سوخت را به صورت دائم نمی سوزاند و جریان سوخت در محفظه ی احتراق آن قطع و وصل می شد. این گونه موتورها را به نام موتورهای </font><a title="" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwim96-49MHfAhVRyYUKHZvtC-4QFjAAegQIDBAB&amp;url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPulsejet&amp;usg=AOvVaw2nja0vFkbdw-DHSScHPpdJ" target="_blank"><font color="#ff0000" face="times new roman,times,serif" size="4">پالس جت </font></a><font face="times new roman,times,serif" size="4">می شناسیم. هر چه که بود وی-1 ها نیروی هوایی سلطنتی را با دردسر بزرگی مواجه کردند. این بمبها سرعت نسبتا زیادی داشتند که بسیاری از جنگنده های انگلیسی نمی توانستند آنها را به خوبی رهگیری کنند. از طرفی ارتفاع پرواز پایین آنها نیز مشکلی برای رهگیری آنها بوجود آورده بود. یکی از راه حلهای ابتکاری که خلبانهای انگلیسی برای مواجه با این بمبهای پرنده کشف کردند این بود بال به بال وی-1 می شدند و از زیر ضربه ی آرامی به بال آنها می زدند. وی-1 اندکی از مسیر خود منحرف می شد و چون هیچ سیستم هدایت خودکاری نداشت دیگر نمی توانست مسیر خود را تصحیح کند و در نتیجه در بیابان و دریا سرنگون می شد. عکس آخر عکسی است از همین عملیات جالب انگیز.</font></p><p><font face="times new roman,times,serif" size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/V1.jpg"> </font></p><div><font face="times new roman,times,serif"><br><font size="4"></font></font></div><div><font face="times new roman,times,serif" size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/buzzbomb.jpg"></font></div><div><font face="times new roman,times,serif"><br><font size="4"></font></font></div><div><font face="times new roman,times,serif" size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/6f9d07980a1d836e92b34895d103f336.jpg"></font></div><div><font face="times new roman,times,serif"><br><font size="4"></font></font></div><div><font face="times new roman,times,serif" size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/886cc191873ad71b09ec1bbdab5b99a7.jpg"></font></div><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font> text/html 2018-12-25T12:39:14+01:00 wars-and-history.mihanblog.com میلاد حضرت مسیح و عید کریسمس ۲۰۱۸ http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1925 <a href="http://s8.picofile.com/file/8346845568/Home_Front_Christmas_Saturdays.jpg" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8346845568/Home_Front_Christmas_Saturdays.jpg" alt="" width="566" vspace="0" hspace="0" height="377" border="0" align="bottom"></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8346845568/Home_Front_Christmas_Saturdays.jpg" target="_blank" title=""><div align="center"><br></div></a><br><font size="4" face="times new roman,times,serif">میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) و عید کریسمس را خدمت تمامی خوانندگان به خصوص عزیزان مسیحی تبریک می گوییم.<br><br></font><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif">جنگها و تاریخ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><br></font></div><br><br> text/html 2018-12-25T02:59:57+01:00 wars-and-history.mihanblog.com پیام تسلیت http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1916 <p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><img width="220" height="266" class="irc_mut" style="margin-top: 127px;" onload="typeof google==='object'&amp;&amp;google.aft&amp;&amp;google.aft(this)" alt="نتیجه تصویری برای شاهرودی" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFqrHL2yCnNRN_ZkXoSIUnVRN-HbNFKFLZu33nk2pW2gg6sLZLOLfsqrA"><div align="left">&nbsp;</div></font></p><p><font face="times new roman,times,serif" size="4">درگذشت مجاهد نستوه و عالم بزرگوار آیت الله شاهرودی را به مردم ایران تسلیت می گوییم. روح شان قرین رحمت الهی باد.</font></p>