جنگها و تاریخ Wars & History رضا کیانی موحد - محمدحسین پاز http://wars-and-history.com 2019-07-21T23:45:58+01:00 text/html 2019-07-17T04:12:48+01:00 wars-and-history.com درسهای رمضان؛ قسمت پانزدهم http://wars-and-history.com/post/2012 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">ضعفهای تاکتیکی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">هرچند که استراتژی کلی ایران در ادامه ی جنگ دارای ایراداتی بود اما این ایرادات برای زمین گیر کردن عملیات رمضان کافی نبود. ضعفهای تاکتیکی ایران در حمله به مواضع مستحکم عراق دست به دست ضعف های استراتژی دادند تا جانفشانی های رزمندگان ایرانی به جایی نرسد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">همان طور که در بررسی مراحل پنج گانه ی عملیات رمضان دیدیم عناصر مشترک در تمام مراحل را می توانیم به شرح زیر فهرست کنیم:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">1-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">بازکردن معبر در میادین مین و سیم خاردارهای عراق برای نزدیک شدن به مواضع دشمن بدون تلفات دادن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">2-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">استفاده از تاریکی شب و عدم استفاده از آتش تهیه ی توپخانه برای نزدیک شدن گردان های عمل کننده از معابر بازشده در شب اجرای عملیات.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">3-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">حمله ی پیاده نظام به مواضع دشمن و سعی در جداکردن واحدهای آن به جهت دور زدن و محاصره ی آنها</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">4-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">زدن همزمان خاکریز توسط واحدهای مهندسی رزمی برای محافظت از نیروی پیاده نظام و مقابله با پاتکهای طرف عراقی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">5-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">استفاده از خاکریز در جهت حفظ مواضع تسخیر شده توسط نیروی پیاده نظام</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">و باز همان طور که دیده شد این تاکتیکها به دلیل اینکه بارها و بارها توسط طرف ایرانی به کار گرفته شدند هر بار با عکس العمل مدافعین عراقی مواجه شدند و در نهایت رزمندگان ایرانی ناچار می شدند تا مواضع متصرف شده را تخلیه کرده و به پشت خطوط دفاعی خود بازگردند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">لازم به ذکر نیست که محیط مناسب منطقه ی عملیاتی از جهت عوارض زمینی فرصت خوبی را به طرف ایرانی می داد که با اجرای یک حمله ی زرهی به عمق مواضع دشمن نفوذ کرده و این تک زرهی را با همراهی و یاری نیروهای پیاده-مکانیزه تقویت می کرد. در مرحله ی اول هر چند که پیاده نظام وزنه ی بیشتری را در نیروی تک ور ایران داشت اما پشتیبانی خوب زرهی و همچنین استفاده از سوار زرهی در جابجایی پیاده نظام ایران سبب شد تا خط دفاعی عراق در مرکز جبهه شکسته شده و اگر ایران فرصت استفاده از یک تک زرهی مناسب را پیدا می کرد می توانست این موفقیت اولیه را به یک موفقیت ثابت و قطعی تبدیل کند. اما متاسفانه عدم اعتقاد برنامه ریزان نظامی ایران به نیروی زرهی و شکستهایی که در اوایل جنگ بر زرهی ایران وارد شده بود سبب شد تا عملا تفکر تک زرهی کنار گذشته شود و به همان تاکتیکهایی اکتفا بشود که دیگر برای مدافعین عراقی قابل پیش بینی شده بودند. هر چند که عراقی ها هم به دلیل یک سری ضعفهایی که داشتند نتوانستند از ضعف تاکتیکی ایران استفاده ی حداکثری را ببرند اما نشان دادند که می توانند بر روی این ضعفها دست گذاشته و دست کم مواضع از دست داده را بازپس بگیرند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">این ضعف تاکتیکی تا انتهای جنگ همراه تمامی برنامه های عملیاتی سپاه بود تا اینکه در طی والفجر 8 طلسم شکسته شد و سپاه توانست با عبور غافلگیرانه از اروند رود فاو را فتح کرده و در برابر پاتک های مداوم عراق در منطقه مقاومت کرده و مواضع تسخیر شده را تثبیت کند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">تاکتیکهای ایستا و عدم تحرک ایران در انتهای جنگ سبب شد تا عراق با شناسایی نقاط ضعف ایران تمام مواضعی را که ایران در خاک عراق تسخیر کرده بود آزاد کند و دست بالا را پیدا کند. تحرک زرهی عراق ، البته به همراه استفاده ی وسیع و گسترده از گازهای شیمیایی گوناگون جهت زمین گیر کردن مدافعین ایرانی، نشان داد که در یک جنگ مدرن جنگ متحرک چه برتری هایی می تواند بر یک جنگ ایستا داشته باشد.</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-07-12T05:52:21+01:00 wars-and-history.com درسهای رمضان؛ قسمت چهاردهم http://wars-and-history.com/post/2011 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">ضعف استراتژی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><font face="times new roman, times, serif"><span lang="FA" style="">همانطور که در&nbsp;</span></font><a href="http://wars-and-history.mihanblog.com/post/2008" target="" title=""><font color="#ff0000">قسمت قبلی</font></a><font face="times new roman, times, serif"><span lang="FA" style="">&nbsp;بیان شد یک سری فرضیات (بعضا درست و بعضا غلط) ایران را به ادامه ی درگیری نظامی با عراق تشویق کرد. در نهایت همانطور که نمودار زیر نشان می دهد نه ایران و نه عراق چاره ای جز نشستن بر پشت میز مذاکره نداشتند اما طرف ایرانی (که فکر می کرد به جایی رسیده است که دست بالا را دارد) به جای آتش بس و مذاکره راهکار ادامه ی جنگ را انتخاب کرد چرا که گمان می کرد شرایط بین المللی و منطقه ای به گونه ای است که برای رسیدن ایران به اهدافش راهکار دیگری ندارد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><span dir="LTR"><o:p><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></o:p></span><img src="http://s8.picofile.com/file/8366393300/02.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8366393300/02.png"></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4"><font face="times new roman, times, serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">اندکی قبل از حمله ی نظامی ایران به سوی بصره&nbsp;</span></font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DB%B5%DB%B1%DB%B4_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA" target="_blank" title=""><font color="#ff0000">قطعنامه ی 514 سازمان ملل متحده</font>&nbsp;</a><font face="times new roman, times, serif"><span lang="FA">صادر شد که از طرفین خواسته بود به درگیریهای نظامی پایان داده و به آتش بس تعهد بدهند اما ایران این قطعنامه را برای رسیدن به صلح پایدار کافی نمی دانستند. دستگاه دیپلماسی ایران از این نکته غفلت کرده بود که هدف از این قطعنامه نه رسیدن به صلح عملی بلکه برداشتن گامی برای محدود کردن عملیات نظامی و در انتها ترغیب طرفین درگیری نظامی به انتخاب راهکارهای سیاسی بود. وضعیت روحی آن زمان سیاستگذاران ایران و قاطبه ی مردم به گونه ای بود که هر گونه پذیرش راهکار سیاسی را به معنای وادادگی و خیانت به آرمانهای انقلاب تلقی می کردند و صداهای اندکی که در راستای پذیرش این قطعنامه در جامعه طنین افکند در جامعه خریداری پیدا نکرد.<o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">از طرف دیگر دیدیم که بر اساس یک سری موارد نظامی و سیاسی تنها راهکار نظامی ایران برای ادامه ی جنگ حمله به بصره بود. امروز قصد داریم که استراتژی ایران برای ادامه ی جنگ را بیشتر بشکافیم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">همانطور که همه می دانیم و بارها و بارها به آن اشاره شده است مرحوم هاشمی رفسنجانی ،به عنوان معمار استراتژی نظامی ایران در برابر عراق، شعار جنگ جنگ تا پیروزی را تبدیل کرد به شعار جنگ جنگ تا یک پیروزی. این تعبیر تمسخر آمیز تعبیری است که بسیاری از فرماندهان سپاه در اشاره به استراتژی رفسنجانی از آن استفاده می کنند و منظورشان این است که تا یک زمانی هدف جمهوری اسلامی شکست دادن عراق بود اما رفسنجانی به فرماندهان عالی جنگ گفته بود که اگر شما بتوانید یک جای استراتژیک از خاک عراق را فتح کنید من جنگ را به روشهای سیاسی پایان خواهم داد و دیگر نیازی به ادامه ی جنگ نخواهد بود. اگر مباحث سابق را درباره ی 36 استراتژی کهن چین به یاد داشته باشیم باید بدانیم که این استراتژی جدید تحت هیچ کدام از آن استراتژی ها نبود و در حقیقت رفسنجانی یک استراتژی از خودش ابداع کرده بود که تنها گذشت زمان ثابت کرد استراتژی اشتباهی بوده است. حتی اگر ایران موفق به تصرف بصره، کرکوک، خانقین یا حتی خود بغداد هم می شد دلیل نمی شد که بر این اساس بتوان جنگ را به پایان رساند. بارها و بارها در طول تاریخ کشورهایی مورد تهاجم قرار گرفته و حتی پایتخت آنها هم سقوط کرده اما در نهایت آن کشور جنگ را به موفقیت به پایان رسانده است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">اما از غلط بودن یا ضعف این استراتژی که بگذریم اشکال اصلی در خود این استراتژی نبود بلکه در اجرای آن بود. دستگاه اداری ایران هیچ گاه در تمامی 6 سال بعدی جنگ نخواست یا نتوانست خود را برای رسیدن به همین تک پیروزی هم آماده کند. وضعیت نیروهای مسلح هیچگاه بهبود پیدا نکرد. سازمان های رزمی ایران بارها و بارها اشتباهاتشان را تکرار کردند. صنایع ایران هیچگاه برای چنین جنگی تجهیز نشدند و عموما از تهیه ی مایتحتاج مورد نیاز این جنگ برکنار ماندند و تنها در اواخر جنگ بود که برای بعضی از آنها تکالیفی در جهت تهیه ی ملزومات جنگ ابلاغ شد. سازمانهای اداری ایران نیز در خدمت اهداف جنگ قرار نگرفتند. هرچند که قرار بود تمام سازمانها و نهادها در خدمت جنگ باشند اما این شعار تنها در مرحله ی حرف باقیماند و جز بعضی نهادهای خاص (مانند جهادسازندگی) هیچ گاه به صورت کامل عملی نشد.&nbsp;</font><font size="4"><a href="http://wars-and-history.mihanblog.com/post/204" target="_blank" title="">د<font color="#ff0000">ستگاه دیپلماسی کشور کماکان از درک تحولات نظام بین المللی غافل بود و تا انتهای جنگ هیچ حرکت مؤثری در کاهش نفوذ سیاسی بغداد و برعکس افزایش نفوذ ایران نکرد.</font></a><font face="times new roman, times, serif"><font color="#ff0000">&nbsp;</font>دانشگاه های کشور همان طور که الان هم به صورت جزایری جدا از نیازهای کشور به فعالیت خود ادامه می دهند در آن زمان هم به صورت مستق</font></font><font face="times new roman, times, serif" size="4">ل از نیازهای جبهه و جنگ فعالیت می کردند و به جز مواردی اندک و معدود کمتر مواردی می شد که پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در جهت حل مسائل و مشکلات جنگ باشد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">به صورت خلاصه دستگاه اداری کشور راه خود را می رفت و دستگاه نظامی کشور هم راه خود را می رفت. در نهایت عدم مدیریت صحیح این واگرایی سبب شد تا آن نامه ی معروف دکتر/سردار/حاج آقا رضایی خطاب به امام خمینی (ره) نوشته شود که تمامی موارد بالا را به صورت جزء به جزء شرح داده بود و نشان می داد که دستگاه اداری کشور تا چه حد از تدارک جنگ غافل بوده است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">در ادامه ی این سلسله درسها به موارد جزئی دیگری هم می پردازیم که بسیاری از آنها ریشه در دیدگاه غلط استراتژیک سیاستگذاران و فرماندهان نظامی ایران دارد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">با ما باشید<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2019-07-08T06:14:04+01:00 wars-and-history.com یک مینیاتور زیبا از فیشر 15 ساله http://wars-and-history.com/post/2010 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img id="cPXUEk_x50gNXM:" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUTEhMVFRUXFxcYFRcXGBgXGhcXFxYYFhcXFxUYHSggGBolGxUXITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKBQUFDgUFDisZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAgMEBQYHAQj/xABNEAACAAQEAgYHBAUHCgcAAAABAgADBBEFEiExBkETIlFhcYEHMnKRobHBIzNCUhRikrLRFRc0VHOC8BYkNUODorTC4fE2U2OUs9LT/8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/2gAMAwEAAhEDEQA/ACJC6QjLhdRAKCDCCrBhAKLCggiQeAOI6IKIOIAQIEdEAI5HYEABHI6Y4TACBHFMdgG2JTSktiuhAg9JwtUzJazFrWGYA2KKQL8oQxj7p/CLjgB/zeV7A+UBVn4XxAerVSW9qWR8mhF8FxNeVM/95l+hi9POUaEgGOdKO2AoD0uJLvSo3szf4gQ3edVr61DO/ulD9Y0fOI4WgMxmYsy+vTVC/wCzJ+UIniCT+LpF9qWw+kakTCTy1O6g+QgMxGPUx/1q+ekKLWym9WYp7LERoM7D5DetKQ+Kj+EVrijBKaXL6RJMtXB0ZVAPwgIOZDWZDo7Q2mCARtAjtjAgJpBDhBCMuF1gDgQYCOXjsAcR0QUQaAODHbwQR0QBwYF4LeOXgDgwLwWCzZgUEsQANyYBQmCM0I09SH/Cddr6adtt4XmGUi3OZjfZut5hL2gAh0vygkuerbMD4EGGlR9qbhZp7hMmKvkoew90Q2K4LUMMyyne2zI4zi3IG9we60BOYqfsn8DFv4fb/NpXsD5RjzYxUyV6OpR2QiwmFCrr7Y5jvjW+GpoalklSCMgsRqLW7YCG4xb7Rbfl+sVubPdVJDMLA8zF2x2VKbVzZgOrFbNHLZWznLcaWgKZgeLTyHvPmHX8508rw/ncR1Cg5Zz3sba3184kMO4ZkSswBzXNwSdfDSK6J0qb0qKGWYhIAJ0PK94BivHmIj/Xm3ei/O0P8M9INcZiqzqwJ/KL/CGeK0xEq2SxNgNNjEFJl9HMBY6KbmA27g/FptQJnSW6pAFhblDji37gxCejSejpNZGuLgHuNomeLvufOAq5GkN5gh3bSEJqwDa0dg9oEBLyxCyiCIIWEABHbQYCOWgOrBoKINAdEdgLBgIApjkHIgpEAIrtcXqCxBKy0vksLlyNM1joBfY9lu2JfF5/RyZjjcKbeJ0HxIjPaPEZjhkW5OwtuTsAPAE/4MBNVOJzFVZSnVtX9bN4abefuETeG0MxlDu4CjXKQL/EaxG4LwlWgBx0csb2YZ2PtE3t5RM4jhFc6dGXQrzFibd4uYBjiOPU9OcyMxJGtnNh4AbePLssbipVnHM/PdXZk5HRXHiQLN7oWxPg6oViPX7xsfrzgtPwDUFbkAX5f47oDn+UM6cpE3VAL3PYSADbtubDxi8+jrFikrousUDHKQDYA621N+fxipf5MNJUqTYG1/EXAvfTS5074k5eIyqWUq6sduyzd9jtAd9Kta6VMso5X7Pkf1oq68VVIWxcMO8XjTKfBZFdKkzp65iUFtbaeUK1XA1A6FRJyn8wJv74DK5fF8waFAfAkfCH/D+JrUTej6IKTdmIPrW5ROv6K5d7/pD27LDbxhph/ChpqgvKmB1swF9GB7+UAWdOIlMmb8VgBuLnS8Mp2GypgNxrzI0iRqMJOZyqktpmI18I5T0jkNlBJUjMOYvtpAWb0aUCykmhL2LA6+AES/GH3PnDbgeQyJMzKVOYb+EOeMfufOArXKEpkLjaEHgEssCDWgQEsohZYTWFVgDWgR0QIACDWjgEGEB1RBrQAIMIApjloNHICJ4plk0k624XN+ywY/ARVOB6ZjUplBItdieX/SNMpadZqTJMwAKyjJMA1BYurK3aCALf9oS4ZwdaaSWKgMWJJPYNPdoTAWmkk3Ag86iv2RRsS4skqTlnlnGnqMVU75broNx3wTh70iNMJSYqkD8Skn3g6jzgLacMBNyIVNKANvhCknEktckAWveIyt4xokNjNS/ZeAi+JqZeja42BjFMYrCJjA6jlvy2jW8Y4hl1CsigL1SQbg3te402OkUTgbh0V2Ikv93JImTB269RfM6+CmA1XhujeVSyEa9wg8r62Phe0SBUxJxy0BTONqmbKpGMrNnJUAqCSLsAfhFXkPMlkkZrmxNwd7axrRUHcQQyl7B7oDPuElmuZ/TNmBKlbC1hqLd8KUiBK+cFGhlSyfEEi/ui9dEvYITMhb3yi/baAZ4dsYi+MzaSPaiwZQNorvGp+xX2hAV/lCTwqNoSaAJAjl47ASqQssIqYWSAUjkAQIDog4gojsAcR2CiOgwBoECBASNNRNNlAByi9IM5G+UWNvf84lhIWdLK8iLQzwGoQI6MQDe4zbWtYwlSVmRiAbi5sRtvvAQ2L8KSlR5bSnZHIOdPXUqbix5axA4dwcnSKZUt5aoAq33bU6t23v8ACNLM4uO6DSGANlHugKV6Qqd6enHR3JYhbcte2M1fhirmKkxHVnJOdcyp0eose8Wvsbxs3GNWudVYXGunjpEJOwqVM3FtNxpAZ9IaajTJDMXCmym3xEPsDxubQkrLW+eY8xwo6zhbCzMeViAALAZmOsWKvwyVIlkjU8u28NuG6QlWmNa7MbdwvewPu90A7/nLmc6KZ745/Oc3OjmQ9NMIIaUQDX+c/tpJkD+dEf1WbCzUo7IKaUdggEz6UU/qs2CfzoJ/VpvuhRqQdghNqQdggCn0oS/6tN90MsS4yWsyy1kzF6wNyIdNRjsHugJTgG8AblCTmFWhF4AvnAgt4EBLLCywikLLAKCBAEdEB0R2OQaA6I6I5HYAwgQ2q6oIpYkWAJJ7AIi63EzLkh2uWIFlG5JG1oCbeYo3IHiREjhrK6gggjUXHjGayqOfM+0qGIH4ZSm1u5jz8I0OXRmmREGnVW/tFQxPvJ90BYZUk7CGU/GkppvRzVYAi4mWuveCeRiO/ludtKldJYXIzBNOwFtL+6IjG8bd5R6eknS1OmdF6W3jkuPeRAH4l4ipp7iVLOaYSLW5ag7w4qKwS025Rn1JW0kufnBZOzOLX+cWLEsWWYotz2vANZ816iaAB325WG5N4sdNJyIq9gihyuJ1pp5GXPcWJ7De9h37RZ8P4npp20wI35X0+O0BMmCNAWYGHVIPgbxxoApjhgxghgCmE2g5MJMYAjQm0HaE2gE3hF4WaEGgCWgR20CAllhZTCCmFkMAqI6IKIbV87KthuflAPA2lxAJiLpao7Q5WouLkwDhj3mEZk0KNSfM3htNnxGV882OvKAieIsUM50pl2duv7A1b4C0WWmCsFffTq35X5+MU/h+n6Se808uqv1MXNVsAByFvLlAFVbsgPNx840DiWmv1h4HxBup+kZ7ns6Hazqf94RqdauYHnv5wFZkUizFzAlW525ERWsfSup9ZUxXU7qw18spGsPsbabTMXl+qdwfhfsPfziuT+LXNwyX5bwEanTzDnce/YeUROM1Ly5buttGCk9ha+3kIlKnFpkwiXLWxPK+oHaTyHfDXiqSsqhybkumv617kmApCzCe++8SFJOOmusR0oQ/plgLPhlcw2OvdFko8Sfmb+OsUuiMWClm6d8BaZVQGhUmIOkqoerWWIvsdD3dkA9aEWhQmEmgCNCbQdoI0AmxhBoXaEHEBy8dgl4EBKoYWUw3QwskAsDEbXsS9v1dPI6/MQ5m1IBCgE3vrbQW7T2xFVU217asvX8R+IeNvkIASWa+1zC0pza3efnDd5oazKbH5iC073vrzMA4J0iMxab1SBD2a1oj61eqYBXhunyy80TBmRA4TiyNaTfKyjQbZt7kE8+6JVjYdggOz51t+0fONfcRiFdM0JPIaDy+cbFSYlKNJLntMAl9GhLnb1R5knsGpgGONy5Qlu04qssKS5bYDneMCxbHJPTN0QmCXm6pIXMRzOp07gde2LxxbOqcWmKiK8qkUjLfqs2v3jr29inbxOmX4nQMk9pOhYOU0PMG3bp2wGhYFJlsitLIKtrm5nx53gnHcq1E5/WS37QhDhmimURUNdpcwXcflPJgPmOflE/xfRibSTQvWtLaYLa3yjQ/OAyKQsS1LLhhSJoIkXdlQlFzNyt8yIB6hUNYHW1yOyJBGtEJhkvLqTdjqx7TEveAk5cywvHHqbjzhhU1OVCe6CUc7qD3wFww6fmli+40P0hZoreBYj15n5QyIPaIJPzET/SA6gg+Bv8AGA4xgjGAxhNjAAmEXMHYwk5gOX/xpAgmY9sdgJRGhUPDIPbeIWuxtrno1JAgLGVCju5xF1QX11YArrr9Y7T1wmSs3ZuIYznAN+RgGknEVViqkFG60sjsJ1XyPwIg1NiYzlW010iu1yiW5RDYXzIPysRcr4MPiIY9Pd0NySSPK3KA0N3B2htWDqmG9DUZhC1fMAQ67c4CMqMG6axTRxre9rd9xtE5JRlVQzlyBYsRa57bcoEt1AyqLKO3c95POOFoBKv9U+6NUw/BZWSUxGiqCq3OUEqBmy7Xtz74yisOw7WHzjbqdAJak8lHygInFGSWBoBcj5x5sWpLTxNP4pgc+LOSfnHoSrktOE2adlV8n7J1tHnWWnV03sLe+8B6BGHBwunIfKIfjOctHTEIuZ5nVt3EHly3iw4fiCdAk8kZCit5EAxT8VmvVzDMYWQaIO7tgM2ok0AiSp1ttCDS8ruOxm+ZhxLgFzJU67HtHPxEEMwWBhRZgyk9x3iOlvaXL9lflAdxad9mR4fOA9YyqFUXY6IBzJhhjM7QCGiVDZrS7tMbTNba/JB9YCfWtMrJTSLPNJJd9wHYEFvK590WHAK2WQySjdUyovYcosTfnf6RUKWjZbypXWnPpMcbIvNVPb2mLXSUyU0tUBAOmv1gJnPHGMElzlbYg+EdYwBXMIu0HYwg7QHM8cgtxAgJSZIDix2g0qSiCygQC0MJuMSk9Ykd9oDrBUZhpZjEXXyiQQDqIcvitH63SKT4xFzsalXJ1PgCYCvYoCQc3rgW9oDUeYhjTT80xSQLi5J7dNyO2JfFsRkuLLLbOdASLWiBkaMYC3YbUmJOofMh7wYrNBOiblzrrAPqWbdE71HvtDgNEXQP1bflZh8bj4EQ8BgFcuaZK7DMQHzcRs2KTDlWWm7C3kIxOlf7eSP/AFU/eEbKcQXNot22v2QBaqjKSXudAjaDnodI8zU7Wt7Ij0zi9Qclti2nw1jzIFt5WHuEBrfAtSJlGkt9QpNge7aJXog17bCID0czB+hzNdQzDv30t74tNBQM0rxgMoxgZaiaP1/mAfrCanaHPFdOZVXNU9qn3osMJbQCtW9pb+wYj6mbYIPD5Q6xOZ9kw7bD3kRFTbklrgBTa55C3xMAjib3YdghxRYgsofZyySd2J1PcLbCE6yimGSs4KehLEBv1r2uw5bWHhB8OSbYGWUPcbX+MBLUvFeQW6ADwP8A0hVeIKWYbzVmX98ISptQN5dP5lf4wd8dEr1kkM3YlzbxJFoCXoqyQxtKdl9oWiZVzpf3jaKimNVUwXSUiL+ZhYe8/SD0zzyQDPNzylrceZNhAWpzDdzDKXMmKdZgmKN8y5fc40Jh2WB1HPaAGkCBaBAQ03iGof7qnfxIIhvMqcSP+rAHgh+ZizypgfbN4wjUELfrQFV6XEb+qfIKB8IUqayqlyyZpseW0K4rWzwLy7Edo1I8t4q82peYwzsTqL3/AIQD+QzzCGdixJst+V9zCOKSws020BAIHZcQ6SZZhYbbeQhnib3meQEArTPEzST9IrqNDyTOtAWbC1BaYPBvofkIdzTaIXCq37VbncFfhcfKJKe411gEulPTSyN84I98bZgsrqhjva8YlhCGZVSlGupOvcCY3WS2WWOWkBWOLsZEuYiA66k+AUn5iMInN1j7RjWK/E5EyrdJmwQlm7LMAF84yeuIzvlOmd7eGY2+FoC2ej/GFlFkc9Vjf3/9o1mnx6TYBSLRgODoxchQSdLWi74fglQRcXXvgI7jqpEytmMNrJ8FAiFSbDniejeROyu2YlVa/cbi3+7EM86AWxSqBQKN8w+ERs12Ygb66DQanuHOCTJlzE3wVQdNVKx1WX1z4j1R+1Y+RgNDw7Dkl06SGUFQmVgdiTq1/EkxnnEuCNRzMyXMpj1D2H8jf41jTSYb1lOk1GSYMytoR/DsMBk7VMk6mT1udnIB77EG0HTEQv3cqWvebufe20TmJcGuhvLvMTsuA4+jeUK8JYF+kz+hkyrTAMztNvaWoIGYjtuQALa3gEsGkTJpDTrheVzq3gOQ74uEmlKj8Kr2AX+MXbhvgKllqTOYz5p3Y3QKOQRAdB3kmEsS4TmXYySGA2UmzW+R+EBSZrHYEWhjPkG9xofEkRJ10ggkMCrDQgixHiDEDVTnlnugFelmflX3wIZfym3bAgIocRzzoTb4Q7FYXUgm8O8RwxG3Av2xCTJUyUcuUkcjAR1XNYEi507/AIwWUzPq2oHPn4XhxiErMVy7nQ+O/wDGOzVCjKOXxgCLM198N6p7uTHc2sIsdTAKS4VLwmsAGAc0tQVdT2MD8dYstXMOoipPtE7OqwZanmVBPjbWAsXo3QPXgHlLc+ZKj6mNV4txFaamZ2O+ijtMYdwVjX6NXS3Oqm6t4Hb4iNJqMNqcUnq88dHTqfs5d9SPzNbmYCs8PYe87POfQObC4uSAeXZFBxAZZkxex3H++f4R6RlYOqKFQCwsANrCM84e9GprZ+ITpyP0SzJyyMjKpeaHa9+Yy6bgA5t9ICI9DjqaicCLkop9zEH94RpmMcaYdS5keapddGResQewgc4wzAq6bRz5q2KzQryWB3Rg4zXtzBUw/wAL4X6cMWbUknNvc87wHOOeIZVbVdLJDLLVFQZtC1ixLW5etbyitTGh5jGGmmmGWSD4RGu0BxjGncGYb0FMrEdebZz4EdUe7XzjMUFzaNTwPF1nSgbgMoAYeHMd0BKFoITC+E05qZokymQuwYgFreqCTtfshPieQaB1SoK3cFlyHMCAbX2FvOASLRL4LXdDY2sHzdfvWwC+QufOKZN4klDYMfcP4xN8K48lUk6lYBTbpJV9SSu+U23G9uYJ7IC8YJUs0/MGBXKcwvtroRptqd4lqvFZSMGLWtcH5/SK/wAK4c8vpLm+awBGhNgdNedyPdEHxhhFfNmIJEmY2V81xkGgta5LAXvc/wB2A0KopJNUPtZat2EjUeBGo8ozrjXhlKezIbym0KtqVPLXmNN9x3xoeHSmloMwsbDcxROO6pp18hBWX1n9nYkeG/gpgKP/ACRK/W/agR3X80dgC1bZTYwgjhiQfL/HbE3xZgM6mf7VdDfKRqrAdh92h1EVYtYHtU/OAa1Ng5sbkXB07QLfOImobWJOaAAW5tqT8vhEROfWARB1gsOJdJMO0tz4Kf4QquFTj+C3iQPmYBsYMkP5WEt+J5Y/vXPwEXH0Z8NUM6r6OtJmgreUq51BdSGIYruCoaAz+YYcZuovh9Yv3pB4ew+VVhKRHRVQdIMxtnYltM9yOqV202iAXD6fS6X9p2PwFoCqXJOkaJwDiGJNPkU4qAkp2Clns+UWJ0G9zaw7yIbUFLKB6smX+xm+JvFy4VnEVMgBAftFAXRRrpewHLfygJfGsfn0te1N1JkgqHE3VWS4NkbcMRbfnmELejyYn6JWzZkyYhepnTD1GIQFRlItfNdVDct7Q19JeB1BmfpAlKUYKn2ZZmuATmZeXZoOQiw8A4CZWHMk0FWnl2KkFSoZQgBBA1sL+cBguDYOBP6SofpJd2Jykl3J2J8TqdY0FcfppaBZdOdNiWt9Ih34Zny2ZHeWMhKklzc255ACwuNbWvaH0nh0nQzQe9Jcxx7yFEAxHo+NTS1GItMJylmCFlGZUuZhFgbW2A52PdeqphskbSwfFmPwuI2SlppMjCKlZgmlLvnfRD1lTrKtzYAEbg7HSM3/AJXwhSLI0ztLmZ81CfKAiRTBRmEtQt7Zgml97ZrWv3XhNTc6ZiewC3yja8BqZU3CQJCp0TOQLICoObNqr3NwdNb6iEJ2CVCyekV2QEWDAIq32BaWmW4J8BAUTgHC6hq+mYSZwUPmZ7OAFAJPW2sdt+cTXpE4XraivcykzoJaZM0xL2sbqqu+b1g3K17www7iTFsOqWaZIFRLcW6qswIuDmQ3up7QfjvHMd4vxOunSyuHPKRL7LMRmuQdZjWUgW9Ui28BTKiieWxSYcjDdSCrDxFrxF1E1pbBpbMGU3VhfQ+MbBVzUqEVa+n5WWaLCZK2sC92vz0N12is13AY1dJzTZNgQ6JndR+vLUg2t+JbjuAgJfDeIKiZTyqleqrEhlJ0zIbEg7KCRziXkcazr5ehmX8L/WGXC2DzJFH0krpJtMWOrBRa5s2Qc1v4i+xhvjNVIkSjOlkp1lXKLlFZjbrJ6yAb2XXuMBJV/E9QGyNKmBjtoD/zRV+Ja8y5JBZftsyzGvsLeqpBHK+3Z3w7wqomVaLNdwqHTKt7tY2tcm9r6cu+HmJ4RME5J0qtk02RMirNQPKAJDOGuCADlW5NtoDL/wBOH9Zf9lo7Gg/yJWf1rBf2Kb/8oEBqXE1MlTTzJZFiQSmYWsw1Ui/u8CY8311RkaYO61u/lHpibNBFgYwT0h8NtT1mYXMqdd07mFgynwJv5wEHIByjNYm25F4VSZb8VvAARzoDbb3m31gLL13HkCfpAK9Nf8x84dUWGT533MhnANrgXF97E7XhnbtY/AfxMTHDFYZM7QHLMARyRcAZgQTm0sDvtv3CAUXhapvZxKlk8nmINzbYE21i6ejThKYlWJ7TEdZSsSJeZtXVkAzZQAdSbd3fCWEhZUxpL5WsMytoSVY7s1hre4Og7tBFr4aDTZwWRUZVTWdLQowddgGBva50uLaXgK96SMCpVqf0ma7SlmADrZQrOosbOzdXqhdLdpipitwuXY5y2vWBmAgDnbopZJi8elLDKdR/nM1xLnApJUkZZTqCxZF2BOhJJ12iicI+jRqiZIabPkmS7KxyZ2Lpvl2Fs1rd14DSuJv0N5tNKlpTqxlsyKUa7SwBa2gGhIOtzodIUwibIom6SctwdFMqSOoTzYKL2tpeDekTBKSoanvPEqokt9kssjpCttVsb2AsDty74gMfxaqpGV1CPKtoSlznAuA2ttSOQHZAWL0ipUvTK9IFJuHUMCCRYnLow1N/hYxWZHp2UJlm0bCcNGQOR1uYsUuNeUQnEHpbrKiQ0haYSS65XmWcFQdyhv1T2HlE5wHj82ZJ+2lkm5GcIfjptAQVLxlX1VaZ8yhcSnCrlSWxKBb2cOQM51120AttrY8U4ppKc5ZszK1gcmVy1jtoBAreMqKWSHqFLAkFVzMQRuLKN4qXE3E+G1qdGwmXAJSbly5T2Dcm/Za3hAaoMawmdQmW9ZI6KYhD53CN1xrdSQQ2u3dGMcP8E0VSXyVrTMjMLIgQ5QSA3WJuCBe9ol+HuAaGqplnLUTWH4lWygNzBU3ymJnC+BqOncTE6XONmMwj922kBfZuSiw6TKSlmMuUS1ly3UlbgkO7MRvqxOupiqceLXy8GToiXYMod1DCYJWYkOMjZbk5ASBazGwHJ76T1rZdArSVuwA6TKLMBbkVOo7QIrWKel0zqboP0CUZk1HQqZjdQBAS7S+j0UAkjrfhJ0tAUjhepqv0qSEepadmYzAx0sot1SxvcZjmB7o01MQqyX/SJB6vqFGUlxbbJfQ+cULgmqn09RLnzkZkq16OXMJ3Mo5AQzb36O3btFi4g49k08wy2kz8w7Qqg94JOo7xAReJ+keWhZBTTMw0ImEJbxFiYjaDjxVcOJZlX3K3YKb/AJb3I7bW8DDLHuLqesB6WksQOo4a7+BbSw/a8InOFKHCJ4AWWeltcy5zFj5WNmGsBpDT5lRhWcuZSTNVmpe4XMGE3LoCtwb7aRlvGNFWSpQaoCzZKsp6aVazgPbJMB1Q37iLiNQn8UuJH6OcNUjL0YCzUWVlHVBsVuoA1ta4jMeNLlloZBMx5xDzFGdypFiNFBLCwJtYkW03gLH6L+HVnU8pjUBjqRJBAKAsfWG5567axqlJhSqLEA+IB+cYPwTQSKmSZblqepkXtNU6uhJbrSjZurtdezXlecrcRxeilqBUO8n8ExAkxSDc+tMU+45IDY/5Ikf+VL/YX+ECMR/nAxH+szv/AG8j/wC0CA1FN4pPpX+5kf2j/uwIEBmMv1oeVnqQIEB3Cd4lG+kCBAWWs+8Ht1H/AAwit+gn/SDf2R/eECBAPvTr/TJX9m3zWL36Dv6Kng/78CBAPOI/9Kf7A/NYZ8T/ANFm+H1ECBAEw37uX4CJz8B8IECAwXjj+nz/ABH7oiutAgQGn+iH7qf7Q+QjQKT109pfnAgQExx//Q53s/8AMIwym/0lWf2c7/hpkCBAMp22E+Ev/iZkTnpY+5k+19IECAzQQ6ovvpXtS/pAgQHo/B918B8ozig/8Tv/AGr/APxRyBAV3Dv9Jft/vtG10P3FT7Uz5RyBAYhAgQID/9k=" jsaction="load:str.tbn" class="rg_ic rg_i" alt="Image result for Robert James Fischer" style="width: 180px; height: 180px; margin-left: 2px; margin-right: 2px; margin-top: 0px;" data-atf="1"></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1008376" target="_blank" title=""><font color="#ff0000">بازی زیر</font></a>&nbsp;مینیاتوری زیبا از<font color="#ff0000">&nbsp;<a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwipqr621aTjAhUEr6QKHaoVDhsQFjAAegQIARAB&amp;url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBobby_Fischer&amp;usg=AOvVaw3z-THkTiI6F___ppCTj_f4" target="_blank" title="">فیشر</a></font>&nbsp;15 ساله است&nbsp;که در زمان اجرای این بازی در برابر یکی از بهترین شطرنج بازان آمریکایی یعنی&nbsp;<a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjN9o_J1aTjAhUQGuwKHb5GAVcQFjAAegQIARAB&amp;url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSamuel_Reshevsky&amp;usg=AOvVaw2c6O0kL7fiX4QzqICaivQq" target="_blank" title=""><font color="#ff0000">ساموئل رشوسکی</font></a>&nbsp;قرارگرفته بود.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">توصیه میکنم&nbsp;که به دقت آن را ت<a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjQvtKO1aTjAhXF2qQKHXdoBDwQwqsBMAN6BAgJEAo&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCxzBKhVaRkU&amp;usg=AOvVaw3GQHFORg7aAzsGhmQTY7OL" target="_blank" title=""><font color="#ff0000">جزیه و تحلیل</font></a>&nbsp;کنید.</font></div> text/html 2019-07-06T04:23:26+01:00 wars-and-history.com کلامات قصار http://wars-and-history.com/post/2009 <span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large; text-align: justify; text-indent: -24px;">مردن در حالیکه مبارز شمشیر در نیام دارد بسیار حسرت آور است.</span> text/html 2019-07-03T05:35:15+01:00 wars-and-history.com درسهای از رمضان، قسمت سیزدهم http://wars-and-history.com/post/2008 <font face="times new roman, times, serif" size="4">با اجازه دوستان ما دیروز بعد از ظهر از پایان نامه مون دفاع کردیم و حالا فرصت بیشتری داریم که سلسله درسهای رمضان رو پیگیری کنیم.</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">تا حالا دوزاده قسمت قبلی این سلسله درسها درس واقعی نبودند بلکه ما فرصت گذاشتیم و 5 مرحله ی انجام گرفته از این عملیات رو در تابستان 61 خلاصه وار مرور کردیم. از امروز قصد داریم تا بازهم خلاصه وار ببینیم که این عملیات برای نیروهای نظامی ما چه درسهایی دربرداشته و چه مقدار از این درسها عبرت گرفته شده است.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b style="">هدف</b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">ضرب المثل معروفی هست که میگه معما چو حل گشت آسان شود. اکنون که پس از 37 سال به پشت سر نگاه می کنیم شاید خیلی از ما اجرای عملیات رمضان رو اشتباه بدانیم اما یک بررسی تاریخی منصفانه ما رو ملزم می کنه که خودمون رو جای سیاستگذاران و برنامه ریزان اون موقع ایران قرار بدهیم. با توجه به اوضاع اون روز منطقه و ایران این عملیات نه تنها اشتباه نبود بلکه تنها انتخاب منطقی ایران بود. فقط این انتخاب یک اشکال اساسی داشته که در انتها به آن اشاره می کنم.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">شرایط آن روز ایران وضعیتی بود که فرماندهان ایرانی (هم سپاه و&nbsp; هم بیشتر فرماندهان عالی رتبه ارتش) مست از غرور شکستهای متوالی عراق شده بودند. ایران در یک سلسله عملیات زنجیر وار که از عملیات شکست حصر آبادان شروع شد و با تصرف مجدد خرمشهر به پایان رسید چندین و چند بار ماشین نظامی صدام را در هم کوبید و تقریبا تمامی زمینهایی را که ارتش عراق در ابتدای جنگ در منطقه ی جنوب اشغال کرده بود بازپس گرفت. همین شکستها منطقا فرماندهان ما را به سوی این نکته راهنمایی کرد که دیگر کار صدام تمام است و تنها یک فشار کوچک لازم است تا نظام سیاسی حاکم بر عراق سرنگون شود. شما حتی اگر به درسهای اول و نقشه های آن دقت بکنید می بینید که هدف عملیات رمضان نه فتح بصره بلکه محاصره ی بصره بوده است و برای فتح شهر برنامه ریزی نشده بود. هم سیاسیون و هم نظامیان ایرانی گمان می کردند به مجرد اینکه نیروی نظامی ایران وارد حومه بصره بشود خود مردم شیعه ی این شهر قیام خواهند کرد و شهر را به برادران شیعی خود واگذار خواهند کرد. به همین دلیل بود که امام خمینی (ره) همزمان با آغاز عملیات اطلاعیه ای خطاب به مردم بصره و شیعیان عراق صادر کرد و خواستار حمایت آنها از عملیات نظامی ایران و شورش بر علیه حکومت عراق شد.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">از طرفی دیگر سیاست خارجی اشتباه ایران سبب شده بود تا سازمانهای بین المللی در برابر جنگ ایران و عراق به انفعال کشیده بشوند و کشورهای عرب منطقه هم (جز سوریه و لیبی) پشت صدام قرار بگیرند. قطعنامه های سازمان ملل و سازمانهایی مثل سازمان همکاری کشورهای اسلامی و .... درباره ی جنگ برای طرف ایرانی راضی کننده نبود چرا که ایران خود را مورد تجاوز نظامی عراق می دانست و ادعا داشت که این سازمانهای بین المللی باید تجاوز صدام به خاک ایران را به شدت محکوم کرده و در جهت محاکمه ی رسمی صدام و گرفتن خسارتهای مادی ایران از عراق گام بردارند. از طرف دیگر ایران حمایت کشورهای عرب منطقه (مخصوصا عربستان سعود و کویت) را دلیل دشمنی و کینه ی اعراب از انقلاب اسلامی می دانست و گمان می کرد که این کشورها صدام را تشویق می کنند تا به جنگ به ایران ادامه بدهد. این دیدگاه سبب می شد تا از دید ایران برای رسیدن ما به حق و حقوقمان هیچ چاره ی سیاسی باقی نمانده باشد و تنها توسل به نیروی نظامی چاره و انتخاب ایران باشد. درباره ی اینکه این دیدگاه سیاسی نسبت به سیاست بین المللل و گروه بندی های منطقه ای درست بوده یا غلط اینجا بحثی نمیکنم اما به هرحال این دیدگاهی بود که در آن زمان هم در میان مسئولان و هم در میان مردم عادی غالب بود و در نتیجه اقدام نظامی ایران در تهاجم خاک عراق را به جهت گرفتن حقوق از دست رفته ی ایران در جنگ توجیه و مشروع می کرد.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">از دید آمادگی نظامی هم شرایط آن زمان برای حمله به خاک عراق مناسب بود چرا که همان طور که ذکر شد بسیاری از مردم عادی فکر می کردند که صدام حق و حقوق ایران را نخواهد داد مگر با توسل به زور و هم اینکه بسیاری از رزمندگانی که در حدود یک ماه پیش در آزادسازی خرمشهر شرکت کرده بودند روحیه ی بالایی داشتند و دوست داشتند که زودتر کار جنگ را فیصله بدهند. جمع این دو فاکتور (ناامیدی مردم از اینکه صدام حق و حقوق ایران را بدهد و روحیه ی بالای رزمندگان) وضعیت آمادگی روحی را برای حمله به خاک عراق در بهترین حالت گذاشته بود.</font></div><div><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">از دید تجهیزات هم اگرچه کمبودهایی حس می شد اما هنوز تجهیزات و تسلیحات ایران آنقدر فرسوده نشده بود که نتواند یک حمله ی بزرگ به عراق را به سرانجام برساند. ارتش هنوز می توانست در حدود 2 لشکر و 1 تیپ زرهی تقریبا سرپا را وارد عمل کند و سپاه نیز از غنیمتهای عملیات های قبلی یک لشکر زرهی (البته با عنوان رسمی تیپ زرهی) تشکیل داده بود. یعنی در زمان اجرای حمله ایران تقریبا یک سپاه زرهی کامل را بسیج کرده بود.</span></div><div><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">نیروی پیاده نظام ایران هم تقریبا شامل 4لشکر پیاده ی سپاه و 2 لشکر پیاده ی ارتش می شد که تقریبا معادل 2 سپاه پیاده می شدند. در مجموع ایران نیروی برابر با یک ارتش (یک سپاه زرهی و دو سپاه پیاده) را وارد کارزار کرد.&nbsp; بسیج کردن این حجم از نیروی انسانی و تجهیزات از ابتدای جنگ تا به آن روز بی سابقه بود.</span></div><div><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">به هرحال هرچند که کمبودهایی همیشه از اول جنگ وجود داشت اما پیروزی های پشت سرهم نشان داده بود که ایرانی ها علیرغم کمبودهای تجیهزاتی و نیروی انسانی همواره در برابر عراق دست بالا را داشته اند و در نتیجه بهتر بود در همین زمان کار جنگ یکسره شود. به هرحال مسئولان ایران ارتش عراق را ضعیفتر از آن می دانستند که بتواند از کمبود تجهیزات و نفرات ایران به نفع خودش استفاده کند.</span></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">پس به صورت خلاصه فاکتورهایی که سیاستگذاران و نظامیان ایران به ادامه ی عملیات در خاک عراق تشویق کرد مرور می کنیم</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">1- شرایط بین المللی(عدم طرفداری جامعه ی جهانی از ایران در جهت رسیدن به حقوق خود)</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">2-روحیه ی بالای مردم و رزمندگان&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">3-ضعف ارتش عراق که بارها و بارها پشت سر هم در عملیات تدافعی شکست خورده بود</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">4- بسیج تجهیزات و نفرات ایران که در ظاهر برای چنین عملیاتی کافی می نمود</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">مطمئن باشید که اگر هر یک از شما هم در آن دوره فرمانده و سیاستمدار بودید به همان نتیجه می رسید: تصرف بصره و مجبور کردن عراق به پرداخت حقوق ایران</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">اما قبل از اینکه به انتهای بحث برسیم سوالی مطرح می شود که شاید حاشیه ای و در پرانتز باشد اما بررسی آن الان و امروز برای ما لازم است.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">آیا حمله به عراق حتما باید از سمت بصره صورت می گرفت؟ آیا هدف بهتری برای حمله وجود نداشت که احتمال پیروزی عملیات را بالاتر ببرد؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">خوب جواب خیر است. نه... با توجه به اوضاع آن زمان تنها راه ایران برای حمله مستقیم به خاک عراق همان راهکاری بود که برگزیده شد یعنی حرکت به سوی بصره</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">اولا که نیروهایی که بار اصلی حمله بر دوش آنها بود 4 لشکر تازه سازمان یافته ی سپاه بودند که همگی در جنوب مستقر بودند. اگر قرار بود که عملیات در هر جای دیگری صورت بگیرد مدتها زمان می برد تا این لشکر جابجا و مستقر بشوند، منطقه ی جدید را شناسایی کنند و راهکارهای جدیدی برای حمله کشف کنند.... حمله توسط قوای ارتش به تنهایی هم که اصلا قابل تصور نبود با ذکر این نکته که ارتش هم در آن زمان بهترین واحدهایش را در جنوب آرایش داده بود و اصولا اگر قرار بود جابجایی صورت بگیرد به همان موانعی برخورد می کرد که سپاه.... پس این شد یک دلیل</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">دوما که غیر از محور جنوب دو محور دیگر برای حمله به سمت عراق وجود دارد... از طریق کردستان و سلیمانیه که به خاطر موانع طبیعی و کوهستانهای صعب العبور در آن زمان اصلا به فکر فرماندهان نمی رسید که یک حمله ی بزرگ را از این سمت به داخل عراق انجام بدهند و تجربیات بعدی جنگ هم نشان داد که در نهایت اگر قرار باشد که حمله ای از این سمت انجام بشود در نهایت بتوانیم یک شهرک کوچک مثل حلبچه را بگیریم و هرگز به شهرهای حساسی مثل کرکوک نمی رسیم. تنها راهکار باقی مانده محور وسط ( از سمت قصر شیرین به سمت خانقین و درنهایت بغداد که کوتاه ترین راه از ایران به مرکز عراق هم هست) بود که بازهم هیچ کدام از فرماندهان ارتش و سپاه فکر نمی کردند که بتوانند در این محور نفوذ کنند چرا که به زعم آنها اهمیت سیاسی بغداد برای صدام به قدری بالا بود که بهترین نیروهای مدافعش را در این مسیر قرار داده بود.... پس تنها راهکاری که می توانستند احتمال بدهند از طریق آن موفق بشوند همان راهکار بصره و جنوب عراق بود.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">تصرف بصره نه تنها یک ضربه ی سیاسی سنگین برای عراق بود که اگر به انجام و سرانجام می رسید حتی می توانست به سرنگونی صدام بیانجامد مزایایی جانبی زیادی هم داشت که برای ایران صرف نظر کردن از آنها غیر ممکن بود. تصرف بصره ایران را همسایه ی کویت و عربستان سعودی می کرد و همانطور که بعدتر در تصرف فاو دیدیم این امکان را میداد که ایران با استفاده از نیروی نظامی خود سعی کند تا کویت و عربستان را از پشتیبانی عراق منصرف کند. هر چند که فشار نظامی ایران به کویت پس از فتح فاو نتوانست ایران را به این هدف خود(جداکردن کویت از عراق) برساند اما در سال 61 چنین تصور می شد که فقط نفس همسایگی زمینی ایران و کویت کافی است تا خاندان صباح دست از پشتیبانی عراق بردارند.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">از سوی دیگر تصرف بصره منجر به فلج شدن کامل نیروی دریایی عراق می شد که به ایران اجازه می داد تا کشتی های نظامی خود را برای اهداف دیگری آزاد کند. از طرف دیگر تصرف بصره سبب می شد تا راه حمله ی هواپیماها و هلیکوپترهای عراقی به نفتکشهای ایران هم بسته بشود و عراق نتواند از جنگ نفتکشها در جهت اهداف سیاسی خود استفاده کند. نباید از خاطر برد که همین جنگ نفتکشها یکی از عوامل اصلی به پایان رساندن جنگ بین دو کشور بود. از سوی دیگرتر تصرف بصره می توانست منافع مادی زیادی برای ایران داشته باشد مانند استفاده از تجهیزات نفتی عراق در جنوب این کشور، تصرف چاه های نفت عراق و محروم کردن عراق از این منبع اصلی درآمد خود، استفاده از شط العرب برای ایران و محروم کردن عراق از آن و مواردی این چنین....</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">پس تصرف بصره از یک طرف(دیدگاه نظامی) تنها راه چاره برای ادامه ی جنگ بود و از یک طرف دیگر( سیاسی) راهکاری برای بی ثبات کردن نظام سیاسی عراق و درنتیجه سرنگون کردن صدام بود(چه با فشار داخلی و چه با فشار خارجی) و از طرف دیگرتر(اقتصادی) راهکاری برای به زانودرآورد ماشین اقتصادی عراق بود. با در نظر گرفتن همه ی این موارد تصرف بصره منطقی ترین راه کار ادامه ی جنگ در آن زمان محسوب می شد.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><font size="4">خوب همانطور که در ابتدا گفتیم حمله به بصره تنها راه حل منطقی برای مسئله ی جنگ بود ولی این راه حل یک ایراد اساسی داشت که از چشم مسئولان ایرانی پنهان مانده بود. بحث را به ذکر این ایراد اساسی به پایان می بریم:&nbsp;</font></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><b style=""><font size="5">ظرفیت نظامی ایران برای تصرف بصره کافی نبود</font></b><font size="4">.&nbsp;</font></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><font size="4">خیلی خلاصه گفتم و نیازی هم نمی بینم که مسئله را بیشتر باز کنم اما بازهم خلاصه وار می گویم که نیروی نظامی که ایران برای حمله به بصره در نظر گرفته بود بسیار کمتر از نیروی لازم برای چنین عملیاتی بود. با توجه به حجم انبوه مدافعین عراقی ایران باید در حدود 3 برابر بیشتر نیروی نظامی و تجهیزات برای چنین حمله ای به کار می گرفت. لیدل هارت در کتاب خود درباره ی جنگ دوم جهانی اشاره می کند که برای حمله ی موفق به یک موضع دفاعی باید در حدود 5 برابر نیروی مدافع را به کار گرفت. حالا اگر توجه داشته باشیم که عراق سپاه سوم خود را در شرق بصره مستقر کرده بود ایران باید در حدود 4-5 ارتش را برای در هم کوبیدن سپاه سوم بسیج می کرد. نیروی تک ور ایران همانطور که در در 12 قسمت قبلی دیدید بسیار کمتر از آن بود که بتواند یک موفقیت پایدار در چنین عملیاتی به دست آورد و حتی اگر بصره هم محاصره می شد( با توجه به اینکه برای چنین وضعیتی هیچ پیش بینی نشده بود) احتمالا با یک یا چند ضد حمله در نهایت ایران ناچار به عقب نشینی میشد.</font></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">در قسمتهای بعد به دیگر درسهای برگرفته از این عملیات ادامه خواهیم داد</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">با ما باشید</font></div> text/html 2019-06-28T16:21:09+01:00 wars-and-history.com قانون جنگل یا قانون مدنی؟ مسئله این است... http://wars-and-history.com/post/2007 <font face="times new roman, times, serif" size="4">ببینید دوستان! قضیه دو شق بیشتر ندارد. یعنی اگر هم بیشتر داشته باشد من از شق سوم و چهارم و... خبر ندارم....</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">یا (مثل قیصر) ما می خواهیم خودمان حقمان را از جامعه بگیریم... که در این صورت یک تنه باید نقش قانون گذار و مجری قانون و قاضی و جلاد و زندان بان را به دوش بکشیم و لازم به گفتن نیست که اندک زمانی نگذشته جامعه به چیزی تبدیل می شود که اصطلاحا آن را قانون جنگل می گویم و خوب ته ش هم معلوم است که به کجا می کشد....</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">و یا اینکه تمام نقشهای بالا را برعهده ی دولت (منظور مجموع سه قوای حاکمیتی است) بگذاریم و مانند یک انسان متمدن زندگی کنیم و اگر هم حقی از ما ضایع شد مثل بچه ی آدم برویم کلانتری و دادگاه شکایت و یک پروسه ی زمان بر و کمرشکن را دنبال کنیم که آن هم ته ش منجر می شود به یک جامعه ی مدرن و مدنی حتی اگر در اوایل ظلمی هم به ناروا بر ما وارد بشود و یا حقی توسط دستگاه قضا ناحق بشود.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">چندی است که فضای مجازی پر شده از تصاویر دختر خانمی که به دلیل سرپیچی از دستور پلیس و درگیری فیزیکی با نیروهای مجری قانون دچار شتم و متم می شود. شاید بسیاری بگویند که این چه برخورد است؟ به قول قدیمی ها مگر دزد گرفته اند؟&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">ببینید دوستان این دختر خانم چه به حق و چه به ناحق اگر جلب شده باید در برابر نیروی های مجری قانون و ضابطین قضایی تمکین می کرد و مثل بچه ی آدم می رفت و سوار می شد..... در هر جای دیگر دنیا هم اگر کسی از دستور پلیس سرپیچی کند با رفتار های خشن پلیس مواجه می شود. نمونه اش را می توانید در&nbsp;<a href="https://www.namasha.com/v/3stlkVdk" target="_blank" title="">و<font color="#ff0000">یدئوی زیر</font>&nbsp;</a>ببینید. این خانم محترم علی رغم چند بار اخطار پلیس حاضر به پیاده شدن از خودروی خود نیست که در نتیجه پلیس دست به شوکر می شود (و به قول فیلم متری شش و نیم ) خانم محترم شروع می کند به شیهه کشیدن مانند اسب. در&nbsp;<a href="https://www.namasha.com/v/PaB4mD4U" target="_blank" title=""><font color="#ff0000">فیلم دوم</font></a>&nbsp;دختر خانم دانشجو در برابر پلیس مقاومت می کند که بازهم با برخورد خشن پلیس مواجه می شود. جالب این است که کارشناس برنامه هم حرف من را می زند و می گوید حتی اگر که پلیس اشتباه کرده باشد این دختر حق نداشته در برابر پلیس مقاومت کند.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">نتیجه ی ضعیف کردن پلیس در اجرای وظایف ذاتی خود به آنجا منجر خواهد شد که&nbsp;<a href="https://www.namasha.com/v/CEp1Z2wZ" target="_blank" title="">ر<font color="#ff0000">وزی خواهد آمد که در روز روشن و در خیابان زن و دختر شما را از دست تان در می آورند (در مورد خانم ها پسر و شوهرشان) و پلیس می ایستد و در برابر عمل خلاف قانون&nbsp; هیچ عکس العملی نشان نمی دهد.</font>&nbsp;</a></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">نگذارید که احساسات چشمان عقل شما را کور کنند که با این وضعیتی که من می بینم و با نفتی که مسیح علی نژادها و امثال او بر این آتش می ریزند آن روز دور نیست.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b>دوستان توجه کنند که اگر ویدئو ها قابل دیدن نبود در کامنتها اعلام کنند تا در جای دیگری آنها را بارگذاری کنم.</b></font></div><div><br></div> text/html 2019-06-26T15:05:34+01:00 wars-and-history.com 47 سامورایی بی ارباب http://wars-and-history.com/post/2006 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img alt="Last Knights poster.jpg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b6/Last_Knights_poster.jpg/220px-Last_Knights_poster.jpg" decoding="async" class="thumbborder" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b6/Last_Knights_poster.jpg 1.5x" data-file-width="262" data-file-height="379" width="220" height="318"></font></div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Forty-seven_r%C5%8Dnin#Cinema_and_television" target="_blank" title=""><font color="#ff0000">داستان 47 سامورایی بی ارباب</font></a>(یا 47 رونین) از حماسه های مشهور و مهم ژاپنی هاست. آنچه که برای من عجیب است این نکته است که چرا باید هزینه ی ساخت&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Last_Knights" target="_blank" title=""><font color="#cc0000">فیلمی بر اساس این داستان</font></a>&nbsp;را وزارت ارشاد کره ی جنوبی بپردازد؟</font> text/html 2019-06-24T05:45:43+01:00 wars-and-history.com درسهایی از رمضان؛ قسمت دوازدهم http://wars-and-history.com/post/2005 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;قبل از اینکه مرحله ی پنجم عملیات رمضان را مرور کنیم بد نیست که نگاهی دوباره به سازمان رزم نیروی تک ور بیاندازیم. همان طور که دیده می شود بارعمده ی این مرحله از عملیات بر عهده ی لشکر 3 فتح سپاه به فرماندهی حجت الاسلام ردانی پور گذاشته می شود. مسئول طرح و برنامه ی لشکر حسین خرازی بود که بعدتر درباره ی وی مفصل تر صحبت خواهیم کرد. از واحدهای سازمانی این لشکر تیپ25 کربلا کنار گذاشته شده بود و 4 تیپ دیگر این لشکر قرار بود در جبهه ای به عرض حدودا 12 کیلومتر از شمال پاسگاه زید عراق (که الان در دست نیروهای ایرانی بود) در جهت شرقی-غربی به مثلثیهای اول تا سوم ضربه وارد کنند. تیپ 33 لشکر7 سپاه هم قرار بود که از شمال نیروهای لشکر فتح و به موازات آنها حمله کرده و تا فاصله ی خاکریز خودی تا مثلثی چهارم را پاکسازی کند. جمع نیروی تک ور ایرانی در حدود 30 گردان پیاده بوده است.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA" style="">طرح اصلی مرحله ی پنجم عملیات این بود که در محور جنوبی (یعنی از شمال پاسگاه زید) تیپ17 علی بن ابی طالب(ع) تا ابتدای مثلثی اول را پاکسازی کند. این تیپ باید پس از رسیدن به انتهای مثلثی اول اقدام به زدن یک خاکریز در جنوب خود به صورت شرقی-غربی می کرد. هدف این بود که پس از اتمام این خاکریز شرقی-غربی نفرات تیپ 17 به پشت آن منتقل شده و در برابر پاتکهای عراق از سمت جنوب مقاومت کنند. در محور شمالی تیپ8 نجف اشرف و تیپ14 امام حسین(ع) به ترتیب تا مثلثی های دوم و سوم می رفتند و آنها را پاکسازی می کردند. واحد مهندسی تیپ8 نجف باید با ایجاد یک خاکریز جنوبی-شمالی سر مثلثی اول را به مثلثی دوم می چسباند تا شکاف بین آن دو از بین برود&nbsp; و بتوانند در پشت آن خاکریز به سمت غرب موضع بگیرند. تیپ14 امام حسین(ع) هم باید یک خاکریز جنوبی-شمالی بین مثلثی دوم و سوم احداث می کرد و در پشت آن به سمت غرب موضع می گرفت. در شمال تیپ14 تیپ27 حضرت&nbsp; رسول(ص) تا انتهای مثلثی سوم را پاکسازی می کرد و با تیپ 14 امام حسین(ع) دست به دست می داد. همزمان با پاکسازی محور شمالی تیپ27 حضرت رسول(ص) توسط تیپ33 المهدی(عج)، تیپ 27 حضرت رسول باید خاکریزی به موازات خاکریز جنوبی تا انتهای مثلثی سوم می کشید و نفرات تیپ33 نیز به پشت آن آمده تا در برابر پاتک عراق از سمت شمال خود مقاومت کنند. قرار بود تا 2 تیپ از ارتش هم به همراه تیپ33 وارد عمل بشوند. در مجموع قرار بود تا مستطیلی به عرض تقریبی 12 کیلومتر و عمق تقریبا 10 کیلومتر از شمال پاسگاه زید پاکسازی و تأمین بشود. در این صورت تأمین نیروی تک</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">ور توسط مثلثی های اول و سوم از سمت غرب و خاکریزهای جنوبی و شمالی در جناحین انجام می شد.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><img src="http://s8.picofile.com/file/8359871918/%D8%B0_004.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8359871918/%D8%B0_004.jpg" class="shrinkToFit" width="466" height="654"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">با تجربیات حاصل شده از مراحل قبلی قرار شد که دستگاه های راهسازی بکار گرفته شده در این مرحله توسط نفرات پیاده محافظت بشوند تا در هنگامی که برای زدن خاکریز اقدام می کنند این نفرات بتوانند امنیت لودرها را حفظ کنند و پاتک زرهی عراقی ها را عقب بزنند تا لودرها بتوانند تا انتهای خاکریز را به مثلثی های عراق بچسابنند. در شبهای قبل از آغاز عملیات این واحدها به همراه نفرات محافظانشان به عقب جبهه برده شدند و در یک عملیات شبیه سازی شروع کردند به زدن خاکریز به صورت شبانه تا شرایط احداث خاکریز و سرعت اجرای آن برای رضا حبیب اللهی (مسئول عملیات لشکر فتح که احداث خاکریزها به وی سپرده شده بود) معلوم شود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">در برابر نیروهای تک ور ایران سپاه سوم عراق در حدود 2 تیپ پیاده، 2 تیپ مکانیزه و 2 تیپ زرهی مستقر کرده بود.&nbsp;&nbsp;قسمتی از زرهی عراق (تیپ50زرهی) در جلوی این خاکریزهای مثلثی موضع گرفته بودند تا به صورت بازدارند تک نیروهای ایرانی را به تحلیل ببرند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA" style="">در ساعت 21:30 شامگاه چهارشنبه ششم مرداد 61 مرحله نهایی عملیات رمضان آغاز می شود. دو گردان از سه گردان عملیاتی تیپ33 المهدی (عج) با موفقیت خطوط عراقی ها را شکستند و پیشروی کردند. تیپ27 حضرت رسول (ص) با مقاومت اندکی مواجه شد و توانست با موفقیت تیپ50 زرهی عراق را شبانه محاصره و و تقریبا تمامی تانکهای آن را منهدم کند و به در نهایت به مثلثی ها برسد. در محور جنوب تیپ27 حضرت رسول (ص) تیپ 14 امام حسین(ع) هم با موفقیت خطوط عراقی ها را شکست و حتی وارد مثلثی سوم شد. در محور جنوب تیپ14 امام حسین (ع) تیپ8 نجف اشرف نرسیده به مثلثیها وارد یک میدان مین شد و ناچار شد تا در شب عملیات معبری از میان میدان مین عراقی ها بازکند. در جنوبی ترین محور هم تیپ 17 علی ابن ابی طالب(ع) توانست تا نزدیکی مثلثی اول پیشروی کند. همزمان با حرکت نیروی تک ور عملیات احداث خاکریزهای شرقی-غربی در محور شمال توسط تیپ27 حضرت رسول(ص) و در محور جنوب توسط تیپ علی بن ابی طالب(ع) و به صورت شبانه آغازشد. عملیات احداث خاکریز شمالی تقریبا تا صبح به طول انجامید ولی چون در جنوب تیپ27 حضرت رسول(ع) هنوز عناصری از مدافعین عراقی وجود داشتند که پاکسازی نشده بودند همت دستور داد تا واحد مهندسی-رزمی این تیپ سرخاکریز را به صورت عصایی برگرداند و احداث خاکریز را این باراز سمت عراق به سمت ایران ادامه دهد. در نتیجه خاکریز محور شمالی به صورت </span><span lang="HE">ﬤ</span><span lang="FA" style=""> درمیامد که سرعصایی آن در غرب و دو سرباز آن در شرق قرار می گرفتند. با اتمام این خاکریز نیروهای این تیپ و تیپ44 المهدی</span><span lang="FA">(عج) باید در میان این دو خاکریز موازی موضع می گرفتند. اما خاکریز جنوبی به روشنایی صبح خورد در حدود 100 متر آن باقی ماند. عراقی ها با مستقر کردند چند تانک در مقابل این شکاف 100 متری هر دستگاه راهسازی که قصد ادامه ی احداث خاکریز را داشت می زدند و در نتیجه کار احداث باقیمانده ی این خاکریز تا 5 ساعت به طول انجامید و در نهایت نفرات تیپ17 علی بن ابی طالب توانستند در پشت آن قرار بگیرند و در جهت جنوب آماده ی مقابله با پاتک های عراق بشوند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">اما مشکل اصلی این مرحله از عملیات این بود که با وجود اینکه نیروهای پیشروی هر 3 تیپ محور میانی توانسته بودند به مثلثی ها نفوذ کنند نمی توانستند همدیگر را پیدا کنند و در نتیجه تیپهای 27 حضرت رسول(ص) ، تیپ14 امام حسین(ع) و تیپ 8 نجف اشرف نتوانستند در کنار مثلثی ها با هم دست به دست بدهند. با روشن شدن هوا و استفاده از برج دیدبانی عراقی ها در کنار مثلثی ها اشکال کار معلوم شد. تیپ 14 امام حسین (ع) و تیپ 27 حضرت رسول(ص) به تدریج در حین حرکت به سمت شمال منحرف شده بودند و در نتیجه تیپ 27 حضرت رسول در عوض اینکه به مثلثی سوم برسد به مثلثی چهارم رسیده بود. در نتیجه ی فاصله ی ایجاد شده بین نیروی تک ور در بین مثلثیهای سوم و چهارم عراق یک واحد زرهی خود را از این شکاف وارد کرده بود مانند گوه در این شکاف فرو رفته بود. زرهی عراق با ورود به محوطه ی پاکسازی نشده ی بین تیپ27 و تیپ14 در جهت شمال نیرویهای تیپ27 و در جهت جنوب تیپ14 را تحت فشار گذاشته بود. با وجود اینکه 2 گردان از تیپ جواد الأئمه (ع) نیز وارد این شکاف شدند و دست به حمله به زرهی عراق زدند نتوانستند اشکال فاصله ی بین نیروهای خودی را از بین ببرند. از سوی دیگر شکاف بین نیروهای طلایه دار تیپ14امام حسین(ع) و تیپ 8 نجف اشرف هم مشکل زا شده بود و چون این دو نیرو نتوانستند دست به دست بدهند یک رخنه ی دیگر بوجود آمده بود که زرهی عراق وارد آن شده و از آن برای تحت فشار قرار دادن این دو تیپ استفاده می کرد. در بعد از ظهر روز هفتم مرداد با معلوم شدن شکاف بین نیروهای خودی قرارشد تا تیپهای بعثت و امام حسین از سپاه و تیپ های 1و2 لشکر77 نیروی زمینی وارد این شکاف شده و با پاکسازی آن واحدهای تک ور دست به دست بدهند. تاخیر به وجود آمده توسط لشکر77 که در نهایت پس از چند ساعت فقط 2 گردان را وارد منطقه کرد سبب شد تا این تک به جایی نرسد و در نهایت شکاف بین نیروهای خودی بازبماند. در نهایت فرماندهان میدان که دیدند توان بستن این شکاف را ندارند در روز هشتم مرداد دستور عقب نشینی دادند. عراق که نتوانسته بود از طریق شنود مخابرات خودی از عقب نشینی ایران آگاه شود نیروی زرهی خود را آماده ی حمله به خاکریزها کرده بود که نیروهای ایرانی بدون سر و صدا به پشت خاکریزهای خود عقب نشستند و پاتک عراقی ها پس از آتش تهیه سنگین در نهایت بر روی خاکریزی اجرا شد که کسی در پشت آن وجود نداشت. در نهایت پس از مرحله ی پنجم عملیات می توان تنها موفقیت ایران را پس از 5مرحله عملیات تسخیر پاسگاه زید عراق و وارد کردن یک ضربه ی سنگین به زرهی عراق دانست.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><img src="http://s8.picofile.com/file/8359871926/%D8%B0_005.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8359871926/%D8%B0_005.jpg" class="shrinkToFit" width="657" height="654"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">پس از بررسی کوتاه 5 مرحله ی این عملیات در درسهای بعدی تازه مواردی که باید از این نبرد آموخت را مرور می کنیم.</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-06-22T04:44:32+01:00 wars-and-history.com درسهایی از رمضان؛ قسمت یازدهم http://wars-and-history.com/post/2003 <div style="text-align: center;"><span style='font-family: "times new roman", times, serif; font-size: large;'>مثلثی ها چه بودند؟</span></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">بارها و بارها در طی این سلسله درسها از مثلثی ها صحبت کردیم. امروز به صورت یک پرانتز می خواهیم درباره ی ماهیت این استحکامات صحبت کنیم:</font></div><div><br></div><div><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;' dir="RTL">دژهای مثلثی عراق به صورتی قرار داشتند که قاعده ی آنها به سمت ایران و رأس آنها به سمت داخل خاک عراق ساخته شده بود. طول هر ضلع این مثلثها تقریبا 2200 متر و فاصله ی هر مثلث تا مثلث بعدی در حدود 1000 متر بوده است. ارتفاع این خاکریز مثلثی در حدود 4 متر از زمین بوده و در هر رأس این مثلثها یک تانک قرار می گرفت به صورتی که وقتی به یکی از این تانکها حمله می شد تانکهای دو طرف دیگر مثلث می توانستند از آن دفاع کنند. در مجموع در هر یک از این مثلثی ها در حدود 27 دستگاه تانک قرار موضع می گرفتند. تصویر زیر آرایش کلی این استحکامات را&nbsp;</span><span style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 18.66px;'>که به صورت ی</span><span style='font-family: "B Nazanin"; font-size: 18.66px;'>ک L وارونه بود نشان می دهد.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><img width="468" height="654" class="shrinkToFit" alt="http://s9.picofile.com/file/8359871850/%D8%B0_001.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8359871850/%D8%B0_001.jpg"></div><div><br></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">تصویر زیر هم نمای داخل مثلثی ها را نشان می دهد</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img width="1222" height="654" class="shrinkToFit" style="width: 696px; height: 368px;" alt="http://s8.picofile.com/file/8359871934/%D8%B0_006.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8359871934/%D8%B0_006.jpg"></div> text/html 2019-06-21T04:50:40+01:00 wars-and-history.com صداقت سردار باقری در رابطه با بستن تنگه ی هرمز http://wars-and-history.com/post/2004 <a title="" href="http://defamoghaddas.ir/fa/written/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7" target="_blank"><font color="#ff6666" size="4">سندی که در زیر می بینید توسط مرکز اسناد دفاع مقدس منتشر شده</font></a><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;و مهر این مرکز را نیز دارد و نشان می دهد که وقتی سردار باقری عزیز می فرمایند که&nbsp;</font><a title="" href="https://www.alef.ir/news/3980327152.html" target="_blank"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ما اگر بخواهیم به نفتکشها حمله کنیم اعلام می کنیم که کار ما بوده</font></a><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;(نقل به مضمون) چقدر در ادعای خود صداقت دارند. برای عزیزانی که در سال 66 سن و سالی نداشتند خاطر نشان می کنم که تعدادی از کشتی های نفتکش کویت برای حفاظت از حملات ایران با پرچم آمریکا و شوروی در خلیج فارس تردد می کردند که طبق این سند یکی از آنها مورد اصابت موشکهای کرم ابریشم شلیک شده از ایران قرار می گیرد. اگر به روزنامه های آن زمان رجوع کنید ایران هیچ گاه این حملات را گردن نگرفت و همیشه از واژه ی تیر غیب یا موشکهای سرگردان برای اشاره به چنین حملاتی استفاده می کرد.</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img class="overflowingVertical" alt="http://s3.picofile.com/file/8363928618/s_29456.JPG" src="http://s3.picofile.com/file/8363928618/s_29456.JPG"></font></div> text/html 2019-06-19T04:40:18+01:00 wars-and-history.com برشی از تاریخ http://wars-and-history.com/post/2002 <font face="times new roman, times, serif" size="4"> حاج حسن روحانی (سمت راست) به همراه مرادش مرحوم رفسنجانی (سمت چپ) در لباس نظامی و در حال بازدید از مناطق جنگی!!!!</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s9.picofile.com/file/8359872034/02.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8359872034/02.jpg" class="shrinkToFit" width="850" height="653"></font></div> text/html 2019-06-18T04:24:42+01:00 wars-and-history.com روورها در کرات و سیارات http://wars-and-history.com/post/2001 <font face="times new roman, times, serif" size="4">rover به معنایی که امروزه استنباط می کنیم معادل درست و حسابی در فارسی ندارد. لغتنامه واژه های عیار، سرگردان، خانه به دوش و دست آخر دزد دریایی را پیشنهاد داده است. شاید بهترین واژه از نظر نزدیکی معنایی پیمایشگر باشد که البته واژه ای است من درآوردی و البته تر بی معنی.</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">به هرحال امروزه به چیزی می گوییم روور که توانایی حرکت در همه جا را داشته باشد. یعنی ماشینی که بتواند در زمین های سخت و سنگلاخی راه خود را باز کند. این زمینها را هم امروزه به فارسی اصیل آف رود نامیده ایم. خلاصه اینکه به جای معادل فارسی همان روور را به کار می برم که بهتر است و زیباتر.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">از میان روورهای ساخته شده تعدادی هم به فضا فرستاده شدند تا ماه و مریخ را بپیمایند. اما اینکه هر رووری چقدر بر روی ماه/مریخ راه رفته است مسئله ایست که اینفوگرافیک زیر آن را شرح می دهد. ببینید و لذت ببرید.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s9.picofile.com/file/8359872468/PIA16934_RoverDistances_20130515.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8359872468/PIA16934_RoverDistances_20130515.jpg" class="shrinkToFit" width="387" height="654"></font></div> text/html 2019-06-17T05:15:41+01:00 wars-and-history.com درسهایی از رمضان؛ قسمت دهم http://wars-and-history.com/post/2000 <font face="times new roman, times, serif" size="4">قبل از ادامه بحث درباره مرحله اخر عملیات رمضان نگاهی بیندازیم به&nbsp;<font color="#ff0000"><a href="http://s3.picofile.com/file/8363826168/5سازمان_رزم_ایران_در_عملیات_رمضان.pdf.html" target="_blank" title="">سازمان رزم نیروی تک ور</a>.</font></font> text/html 2019-06-16T03:18:51+01:00 wars-and-history.com همه جا آسمان همین رنگ است؟ http://wars-and-history.com/post/1999 <font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;البته بد نیست بدانیم وقتی که&nbsp;<a href="http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1997" target="" title=""><font color="#ff0000">بحث دموکراسی</font></a>&nbsp;می شود&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.aparat.com/v/RwEic" target="_blank" title=""><font color="#ff0000">در این اطراف</font></a>&nbsp;همه جا آسمان آبی است.</font> text/html 2019-06-14T04:38:24+01:00 wars-and-history.com حدیث هفته http://wars-and-history.com/post/1998 <div><font size="4">تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است، ادب داشتن و اخلاق نیک زینت بخش عقل است، خوش روئی با افراد زینت بخش حلم و بردباری است.</font></div><div><font size="4">امام جواد(ع)</font></div>